Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Werving en Selectie Spijtenburg Werving en Advies B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:

1.1 Spijtenburg Spijtenburg Werving en Advies B.V.

1.2 Opdrachtgever Iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door bemiddeling van Spijtenburg voorziet van kandidaten/opdrachtnemers. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, worden ook met opdrachtgever gelieerde of door opdrachtgever gecontroleerde (rechts)personen bedoeld.

1.3 Opdrachtnemer Iedere natuurlijke persoon die door bemiddeling van Spijtenburg werkzaamheden gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever.

1.4 Opdracht De opdracht, de afspraak of gedraging waaruit blijkt dat Opdrachtgever voornemens is zich via de bemiddeling van Spijtenburg te voorzien van kandidaten/opdrachtnemers.

1.5 Kandidaat Een door Spijtenburg bij Opdrachtgever geïntroduceerde persoon.

1.6 Introductie van een Kandidaat Het verschaffen van informatie over de kandidaat aan Opdrachtgever waarmee de identiteit van de Kandidaat vast komt te staan.

1.7 Plaatsing Kandidaat Moment waarop de Kandidaat werkzaamheden bij Opdrachtgever gaat verrichten.

1.8 Bemiddelingstarief Voor iedere Plaatsing is Opdrachtgever aan Spijtenburg een tarief verschuldigd ter grootte van het in de Opdracht overeenkomen en/of in het overzicht Diensten en Tarieven opgenomen bedrag.

Artikel 2 Werkingssfeer/toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal) welke betrekking hebben op het werven en selecteren en/of het ter beschikking stellen van Kandidaten door Spijtenburg aan Opdrachtgever.

2.2 Indien door enige transactie tussen Spijtenburg en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan worden deze van rechtswege geacht van toepassing te zijn op alle latere rechtshandelingen tussen Spijtenburg en Opdrachtgever.

2.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voor zover zijdens Spijtenburg expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.

2.4 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Spijtenburg schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere rechtshandelingen tussen Spijtenburg en Opdrachtgever.

2.5 Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl Spijtenburg alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.

2.6 Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000), zoals deze van kracht zijn ten tijde van de Opdracht.

Artikel 3 Vrijblijvendheid van aanbiedingen/totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Spijtenburg in welke vorm dan ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2 Aanvaarding door Opdrachtgever van aanbiedingen van Spijtenburg geschiedt door schriftelijke ondertekening van de aanbieding, een digitaal of mondeling akkoord dan wel door een gedraging van de Opdrachtgever waaruit het akkoord blijkt.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 Spijtenburg gaat bij de uitvoering van de Opdracht uit van de informatie die Opdrachtgever heeft verstrekt omtrent het gewenst profiel, werkervaring en opleidingseisen. Spijtenburg gaat ervan uit dat de informatie juist is en tijdig door Opdrachtgever wordt verstrekt.

Artikel 5 Verplichting Spijtenburg

5.1 Spijtenburg verplicht zich iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen Kandidaten te selecteren.

5.2 Spijtenburg verplicht zich alle wettelijke verplichtingen betrekking hebbend op het ter beschikking stellen van Kandidaten op correcte wijze uit te voeren.

5.3 Spijtenburg verplicht zich tot geheimhouding van alle als zodanig aangegeven informatie met betrekking tot Opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te harer kennis komt.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Informatie over en identiteit van door Spijtenburg aan Opdrachtgever – hetzij schriftelijk, hetzij in een gesprek - geïntroduceerde Kandidaten dan wel enige hierdoor gecontroleerde onderneming, die om wat voor reden ook geen werkzaamheden voor Opdrachtgever gaan verrichten, is strikt vertrouwelijk en mag niet met derden worden gedeeld, dit op straffe van een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare en aan Spijtenburg te betalen boete van 25 % van het bij Opdrachtgever voor de betreffende functie gehanteerde salaris, inclusief vaste toelagen en op basis van de hoogste schaal, de hoogste trede en gedurende 12 maanden.

Artikel 7 Aanvang Kandidaat zonder tussenkomst Spijtenburg

7.1  Indien een Kandidaat binnen 12 maanden na de introductie aan Opdrachtgever of indien een Kandidaat die via de bemiddeling van Spijtenburg als zelfstandige werkzaam is voor Opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst van opdracht  of binnen 1 jaar nadat deze overeenkomst is beëindigd of  ontbonden,  in welke vorm ook direct of indirect – via zijn eigen of een andere onderneming – zonder tussenkomst van Spijtenburg werkzaamheden voor Opdrachtgever dan wel enige door deze gecontroleerde onderneming gaat verrichten, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare en aan Spijtenburg te betalen boete van 25 % van het bij Opdrachtgever voor de alsdan uitgeoefende functie gehanteerde salaris, inclusief vaste toelagen en op basis van de hoogste schaal, de hoogste trede en gedurende 12 maanden.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Spijtenburg behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door haar vervaardigde en voortgebrachte stukken, zoals rapporten en adviezen, voor.

8.2 Alle door Spijtenburg vervaardigde en voortgebrachte stukken zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd – behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Spijtenburg - vorenbedoelde stukken openbaar te maken of ter kennis van derden te stellen.

8.3 Spijtenburg behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de definitieve selectie. Spijtenburg is niet aansprakelijk indien de geselecteerde Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever.

9.2 Spijtenburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van Kandidaten die een rechtstreekse relatie met Opdrachtgever aangaan en Opdrachtgever vrijwaart Spijtenburg van vorderingen van derden wegens schade veroorzaakt door dergelijke Kandidaten.

9.3 De Opdracht betreft een inspanningsverplichting van Spijtenburg en geen resultaatsverplichting, hetgeen impliceert dat Spijtenburg niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen indien om wat voor reden ook niet binnen het overeengekomen tijdpad of in het geheel niet een voor Opdrachtgever aanvaardbare Kandidaat kan worden gevonden, dit tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende grove nalatigheid zijdens Spijtenburg.

9.4 Indien en voor zover er sprake is van aansprakelijkheid van Spijtenburg, dan is deze beperkt tot het totale factuurbedrag dat Spijtenburg voor de opdracht in rekening heeft gebracht. Voorts is Spijtenburg nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10 Garantie

10.1 Indien de Kandidaat binnen drie maanden na ingang van zijn contractuele relatie met Opdrachtgever de samenwerking beëindigt en er geen sprake is van verwijtbaar gedrag van de Opdrachtgever, dan zal Spijtenburg de volledige werving, exclusief advertentiekosten, kosteloos herhalen. De werkzaamheden in het kader van deze nieuwe opdracht worden door Spijtenburg binnen een maand na vertrek van de hierboven genoemde Kandidaat opgestart en worden voortgezet gedurende zes maanden na de nieuwe opdrachtverlening.

10.2 Indien de Kandidaat gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt de garantie.

10.3 De garantieregeling in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op de situatie waarbij Opdrachtgever een contractuele relatie met een Kandidaat is aangegaan, waarover Spijtenburg een negatief advies heeft uitgebracht.

10.4 De garantieregeling in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing bij de Opdracht waarin is overeengekomen dat de werkzaamheden van Spijtenburg eindigen op het moment van voordracht van passende Kandidaten – te meten aan de acceptatie van de Kandidaten door Opdrachtgever.

Artikel 11 Bemiddelingstarieven

11.1 De bemiddelingstarieven zijn vastgelegd in het overzicht Diensten en tarieven Onderwijs en Overheid resp. Zorg en Artsen. De tarieven worden jaarlijks conform het CBS prijsindexcijfer aangepast.

Artikel 12 (Tussentijdse) beëindiging of wijziging opdracht

12.1 Voor zover nodig zullen de werkzaamheden van Spijtenburg worden voortgezet gedurende zes maanden na de opdrachtverlening.

12.2 Indien Opdrachtgever binnen deze zes maanden om wat voor reden ook de opdracht intrekt, beëindigt of elementen uit een opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Spijtenburg sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een in het kader van de Opdracht reeds aangeboden Kandidaat is geaccepteerd, is Opdrachtgever aan Spijtenburg een vergoeding verschuldigd van 50% van het resterende overeengekomen bemiddelingstarief. Onder resterende overeengekomen bemiddelingstarief wordt verstaan het overeengekomen volledige bemiddelingstarief waarop de inmiddels verschuldigde tussentijdse tarieven in mindering zijn gebracht. Deze tussentijds in rekening gebrachte tarieven komen niet voor verrekening (creditering) in aanmerking.

Artikel 13 Betaling en incassokosten

13.1 Betaling aan Spijtenburg dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op de bankrekening van Spijtenburg die vermeld staat op de factuur.

13.2 Alle in deze voorwaarden of andere documentatie genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief BTW.

13.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Spijtenburg verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

13.4 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten-rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Spijtenburg echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 14 Rechtskeuze, forumkeuze

14.1 De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Spijtenburg worden volledig beheerst door Nederlands recht.

14.2 Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.