Good practise grote stichting in primair onderwijs

De opdracht

De heer Middelkamp is in januari 2019 begonnen als interim (co) directeur op De Regenboog. Hij werkte samen met de eindverantwoordelijke directeur, de directeur onderwijs en de directieondersteuner. De opbrengsten waren op een aantal beleidsterreinen onvoldoende en het management verwachtte niet, dat deze zonder externe ondersteuning gezien de urgentie op zeer korte termijn voldoende zouden worden. De heer Middelkamp kreeg de opdracht om op basis van een in 2018 vastgesteld plan van aanpak:

  • actieplannen op te stellen met indien nodig specifieke aandacht voor het terugbrengen van de rust, veiligheid en het vertrouwen in de school;
  • de regie na vaststelling van de actieplannen over de uitvoering op zich te nemen met specifieke aandacht voor de rol van het kaderteam in deze.

Analyse fase

Om de actieplannen zo passend mogelijk te maken, heeft de heer Middelkamp relevante, reeds bestaande beleidsplannen (inclusief evaluaties) geanalyseerd. Ingezette beleidsontwikkelingen, waarbij het de heer Middelkamp niet duidelijk was of het geheel voldoende afgerond en geborgd was, zijn in een analyse meerjarenbeleidsplan (het MJP) gezet. Het door hem opgestelde MJP versie 10 februari 2019 gaf een totaal van 300 beleidsmatige aandachtspunten (inclusief een eerste ‘concrete' uitwerking plan van aanpak), waarvan de status onvoldoende bekend was. De aandachtspunten raakten alle beleidsterreinen op kernonderdelen, die van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. Naast de hoeveelheid was het onduidelijk wat er wel/niet vastgesteld was.

Zijn geformuleerde adviezen:

  • Kom tot een zo eenduidig mogelijk te interpreteren realistische visie op het onderwijsconcept.
  • Stel een realistisch en concreet algemeen meerjarenbeleidsplan (MJP) met vermelding van taken en verantwoordelijkheden op, dat leidt tot fundamentele basiskeuzes om zodoende in de nabije toekomst wel tot de realisering van de visie te komen.
  • Stel op basis van het MJP realistische actieplannen met eenduidige taken- en verantwoordelijkheden op. Verwerk deze in de jaarplanning tot de zomervakantie. Indien de agenda dit niet toelaat, pas dan de actieplannen aan.

De analyse inclusief adviezen is met bestuur en directie besproken en vastgesteld.

Het MJP 2019-2023 is door de directie besproken en na gewenste aanpassingen inclusief prioritering vastgesteld. De heer Middelkamp was verantwoordelijk voor de opstelling, coördinatie monitoring en de gewenste opbrengsten van de actieplannen die medio juni 2019 afgerond moesten zijn.

Taakverdeling

Drie directeuren en een directieondersteuner op een school met een omvang van 400 leerlingen vraagt om een eenduidige taakverdeling, die bij alle werknemers bekend is en scherp door de verantwoordelijken bewaakt wordt. De heer Middelkamp heeft een taakverdeling opgesteld, die door de directies is vastgesteld en met de medewerkers is gedeeld. De heer Middelkamp richtte zich vooral op de portefeuilles kwaliteit/beleid, onderwijs en huisvesting.

De actieplannen met opbrengsten

De heer Middelkamp heeft negen actieplannen (onderwijsconcept, pedagogisch klimaat, rekenen, taal, begrijpend lezen, klassenadministratie, archief, zorgstructuur en Expliciete Directe Instructie) tot de zomervakantie opgesteld en deze verwerkt in de jaaragenda. Per week zijn de (en door wie) te ondernemen acties vermeld. Bestuur, directie, medewerkers en MR zijn in het proces meegenomen en tussentijds over de voortgang geïnformeerd. De ouders zijn op twee ouderavonden en in een uitgebreide memo op de hoogte gehouden.
Ieder actieplan had een vaste opbouw:

  • de algemene beschrijving van het ‘probleem’.
  • de gewenste situatie (inclusief wijze van implementeren/borgen.
  • de wekelijks stappen om tot de gewenste situatie zomer 2019 te komen.

Op één na zijn alle actieplannen (met draagvlak van alle betrokkenen) gerealiseerd. Door vertrek van beide directeuren is er voor gekozen om het actieplan onderwijsconcept met toekomstige directeur voort te zetten. Bij de uitvoering van de actieplannen bleken ‘onderliggende’ documenten niet altijd aanwezig. De heer Middelkamp heeft vervolgens een aantal documenten opgesteld.

Risico’s toekomst

Tijdens de interim periode constateerde de heer Middelkamp buiten zijn opdracht andere zaken die negatief van invloed op de kwaliteit van het onderwijs (in brede zin) nu of in de nabije toekomst zouden kunnen hebben. Deze zijn in de tussen- en eindrapportages verwoord en indien mogelijk van adviezen voorzien.

Specifieke bijdrage de heer Middelkamp

De heer Middelkamp kreeg samengevat de volgende feed back:
“Je gaf de duidelijkheid, het vertrouwen, het koersvaste leiderschap, maar daarnaast het er ‘operationeel’ zijn voor de leerlingen, medewerkers dat de school in deze fase nodig had.”

Spijtenburg

Spijtenburg wist op zeer prettige, professionele en bij de heer Middelkamp als ervaren interim directeur passende wijze invulling te geven aan de rol van intermediair. Het er op tijd zijn, het luisteren, begrijpen, de verantwoordelijkheid laten waar die hoort en indien nodig adviseren zijn daarin kernbegrippen.

 

Reageer

Auteur
Spijtenburg
Publicatiedatum
25-5-2020 10:39
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?