Privacy Statement

Spijtenburg Werving en Advies B.V., hierna Spijtenburg, is gevestigd aan de Johan Willem Frisolaan 41, 4835 AA te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20135377.

Haar dienstverlening richt zich op werving en selectie van personeel, (interim-) management, detachering, advies, opleiding, training en coaching en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Voor haar dienstverlening verwerkt Spijtenburg uw persoonsgegevens. De verwerking geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en veiligheid conform de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In het kader van de AVG is Spijtenburg de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Verzamelen

Vanaf het moment dat u uw gegevens invult, achterlaat op of zich inschrijft op een van de websites of via een van de sociale media kanalen van Spijtenburg of op een andere manier aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening van Spijtenburg, worden uw gegevens geregistreerd.

Doel

Spijtenburg verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar hierboven omschreven dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden door Spijtenburg verwerkt:

 • om u te kunnen informeren over haar dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten;
 • om u te kunnen benaderen voor nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en acties die voor u interessant kunnen zijn uitsluitend als u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • om u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van de besloten webomgeving;
 • om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan;
 • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.
 • om u te bemiddelen naar werk, u carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht en hiervoor de administratie uit te voeren en voor naleving van geldende wet- en regelgeving;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • om de producten en dienstverlening (o.a. via de website en de besloten web-omgeving) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of de diensten van Spijtenburg op te lossen.

Uw persoonsgegevens worden alleen voor de genoemde doeleinden verwerkt. Wanneer Spijtenburg uw gegevens gebruikt voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zult u conform de wet hierover nader worden geïnformeerd en zullen de vereiste maatregelen worden genomen.

Wettelijke gronden

Spijtenburg verwerkt uw persoonsgegevens

 • omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten. Zoals het tot stand laten komen van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht;
 • omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zoals het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband;
 • omdat u daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan te alle tijden worden ingetrokken;
 • op basis van haar gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het verrichten van haar reguliere bedrijfsactiviteiten, voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.

Specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • Bij inschrijving
  • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens;
  • Geboortedatum, geboorteplaats;
  • Geslacht;
  • Curriculum Vitae, uw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen;
  • Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften;
  • Uw voor de functie relevante diploma’s of certificaten;
  • Uw voor de functie relevante registraties;
  • Uw motivatie;
  • Burgerlijke staat;
  • Beschikbaarheid;
  • Foto of video (op vrijwillige basis)
 • Vanaf het moment dat u voor Spijtenburg in dienstverband gaat werken:
  • BSN;
  • Verklaring omtrent gedrag;
  • Kopie ID-bewijs, werkvergunning;
  • Nationaliteit;
  • Bankrekeningnummer;
  • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Vanaf het moment dat u als zelfstandige via de bemiddeling door Spijtenburg gaat werken:
  • Uittreksel uit de Kamer van Koophandel;
  • BTW nummer;
  • Verklaring omtrent gedrag;
  • Bankrekeningnummer;

Bijzondere persoonsgegevens

Spijtenburg verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.
Verwerken van persoonsgegevens van zakelijke relaties
Spijtenburg verwerkt persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Spijtenburg een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

Bewaartermijn

Spijtenburg bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor zij ze verzameld heeft.

Concreet hanteert Spijtenburg voor de volgende gegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Fiscale documenten
  De fiscale bewaarplicht is 7 jaar. Deze bewaarplicht geldt voor haar financiële en salarisadministratie en de overeenkomsten waaronder arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht.
 • Personeelsdossiers
  Voor loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen geldt een bewaarplicht van 5 jaar. Voor de overige gegevens bestaat geen wettelijke bewaartermijn. Spijtenburg bewaart deze gegevens maximaal twee jaar nadat de werknemer uit dienst is.
 • Sollicitatiegegevens
  De gegevens worden 4 weken na de beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd tenzij de kandidaat toestemming heeft gegeven de gegevens langer te bewaren. De gegevens worden vervolgens maximaal een jaar na beëindiging van de procedure bewaard. De gegevens worden dan gezien als kandidaat gegevens.
 • Persoonsgegevens kandidaten
  De gegevens van ingeschreven kandidaten worden een jaar na inschrijving of na verlengde toestemming bewaard. De gegevens kunnen langer bewaard worden indien de kandidaat daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • Persoonsgegevens zakelijke relaties
  De gegevens van contactpersonen van zakelijke relaties waarmee Spijtenburg een overeenkomst heeft gesloten, worden tot een jaar na beëindiging van de betreffende overeenkomst bewaard. De gegevens worden langer bewaard indien de contactpersoon daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

De gegevens van overige contactpersonen van zakelijke relaties worden een jaar nadat zij toestemming hebben gegeven opgenomen te worden in het relatiebestand bewaard. De gegevens worden langer bewaard indien de contactpersoon daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Het delen van persoonsgegevens

Spijtenburg kan uw persoonsgegevens delen met service providers, zakenpartners (zoals klanten, opdrachtgevers) en andere derde partijen (zoals de belastingdienst, verzekeraars, het UWV, de arbodienst of het salarisadministratiekantoor), in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Soms biedt Spijtenburg een dienst aan in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of Spijtenburg de mening is toegedaan dat uw goedkeuring gepast is, zal Spijtenburg altijd uw goedkeuring vragen voordat uw persoonsgegevens worden gedeeld. In de regel zal Spijtenburg persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • Datum en tijd van het bezoek
 • URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)
 • De op de website van Spijtenburg bezochte pagina‘s
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

Cookies worden door Spijtenburg gebruikt om uw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door Spijtenburg als door andere partijen met wie Spijtenburg samenwerkt worden geplaatst.

Soort cookies

Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die worden gebruikt.

 • Functionele cookies
  Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.
 • Analytische cookies
  Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.
  Hierbij wordt het IP-adres van de bezoeker gemaskeerd, is er een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en wordt er geen data doorgestuurd naar aanvullende Google-diensten.
 • Tracking- of advertentiecookies
  Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, kunt u deze zelf verwijderen van uw apparaat. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen of via de privacy instellingen van uw mobiele device.

Op de website van Spijtenburg kunnen links gebruikt worden die leiden naar sites van derden, welke dus niet beheerd worden door Spijtenburg. Spijtenburg wijst u erop dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud, gebruik of het privacy beleid van deze sites.

Beveiliging

Spijtenburg doet er alles aan om de persoonsgegevens die u verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maakt Spijtenburg gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers.

Indien u het vermoeden heeft dat er sprake is van een datalek, verzoekt Spijtenburg u dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

Geheimhouding

Iedereen die handelt onder het gezag van Spijtenburg is verplicht tot geheimhouding van de verwerking van de persoonsgegevens, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht.

Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement is van mei 2018. Eventuele nieuwe versies worden op onze website gepubliceerd.

Uw rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Spijtenburg Werving en Advies B.V.
Johan Willem Frisolaan 41
4835 AA Breda

Of via e-mail: info@spijtenburg.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.