ZZP in de zorg

ZZP in de zorg

Sta je op het punt om te starten als ZZP'er? Wat een mooie stap, van harte gefeliciteerd! Door onze jarenlange ervaring weten we dat er veel komt kijken bij het maken van een start als ZZP'er in de zorg en dat er veel zaken geregeld moeten worden. Om je hier bij te helpen hebben we de belangrijkste punten in een stappenplan voor je op een rij gezet.

Inschrijven Kamer van Koophandel

Wanneer je start als ZZP in de zorg ben je natuurlijk verplicht je in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit kun je doen vanaf een week voordat je start met je werkzaamheden. Je bent vrij in de naamkeuze voor je onderneming. Belangrijk is dat je, voordat je je inschrijft, een keuze hebt gemaakt over de rechtsvorm. Wanneer je namelijk kiest voor een BV, dan zal de inschrijving via de notaris verlopen. Bij de inschrijving krijg je een SBI (standaard bedrijfsindeling) code. Deze wordt toegekend op basis van de omschrijving van jouw bedrijfsactiviteiten. Het is belangrijk dat deze code overeenkomt met jouw bedrijfsactiviteiten.

Afsluiten Verzekeringen

Als zzp-er loopt je bepaalde ondernemingsrisico’s die financiële gevolgen kunnen hebben. Hiervoor kun je een verzekering afsluiten. Het is raadzaam om je door een verzekeringsspecialist te laten informeren welke verzekeringen je nodig hebt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Een opdrachtgever zal een BAV verplicht stellen. Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
Het sluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht maar kun je wel overwegen, zeker als je personeel voor je laat werken.

Rechtsbijstandverzekering
Ook een rechtsbijstandverzekering is niet verplicht. Deze wordt gebruikt bij de kosten die je maakt voor rechtsbijstand bij juridische conflicten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Dit is een belangrijke verzekering om te overwegen. Als je onverwachts ziek wordt of een geval hebt, ontvang je uit deze verzekering een periodieke uitkering zodat je in staat bent om in je onderhoud te kunnen voorzien. Een AOV is meestal niet goedkoop. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en wensen kan de premie verlaagd worden. Daarnaast zijn er op sociaal collectief niveau initiatieven ontstaan die het risico van arbeidsongeschiktheid dekt voor de eerste twee jaar. Ook kan je als zzp-er gebruik maken van twee vangnetten; vrijwillige Ziektewet of WIA van het UWV en het verzekeringsvangnet. Deelname kan echter alleen als je start vanuit een loondienstverband of een uitkering. Omdat zzp-ers die niet verzekerd zijn en arbeidsongeschikt raken, risico lopen om terug te vallen op bijstandsniveau, heeft de overheid een wetsvoorstel tot verplichte AOV ingediend voor zzp-ers. Dit voorstel is nog niet aangenomen.

Opbouw pensioen

Als zelfstandige in de zorg heb je in tegenstelling tot werknemers relatief weinig mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Zo bestaat er geen pensioenfonds zoals bij de meeste werknemers. Om te voorkomen dat je als zzp'er op je 67e alleen AOW hebt, moet je dus zelf iets regelen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: lijfrente opbouwen, een oudedagsreserve opbouwen, de oude pensioenregeling voortzetten. Er zijn ook alternatieve vormen zoals sparen of beleggen, je hypotheek aflossen, of er voor kiezen zo lang te blijven werken als je kunt.

Ben je als medisch specialist werkzaam als zelfstandige dan geldt de verplichting om je aan te sluiten bij de SPMS (Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten).

Openen van een zakelijke rekening

Er zijn geen wettelijke verplichtingen om een zakelijke rekening te openen. Ook de belastingdienst verplicht dit niet. Wel wordt het door de Kamer van Koophandel aangeraden een aparte rekening voor zaken te gebruiken. Je hebt dan een beter financieel overzicht van de stand van zaken van het bedrijf. Het nadeel van een zakelijke rekening is dat het extra kosten met zich meebrengt. Je betaalt een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage per transactie.

Belastingen

Het is niet nodig je aan te melden bij de belastingdienst. De Kamer van Koophandel geeft je inschrijving in het Handelsregister automatisch door aan de belastingdienst. Deze kijkt vervolgens of je belastingplichtig bent als ondernemer.

Je wordt niet gelijk als ondernemer door de belastingdienst erkent. Daar worden een aantal eisen aan gesteld. De belangrijkste eis is dat je een bepaald aantal uur per jaar in je onderneming werkt (urencriterium). Verdere kijken ze ernaar of je voldoende omzet en klanten hebt en dat je als onderneming naar buiten treedt. Word je erkend als ondernemer dan kun je gebruik maken van een aantal aftrekposten (ondernemersaftrek) zoals de zelfstandigen- en, gedurende de eerste drie jaar van je onderneming, de startersaftrek.

Omzetbelasting
Op de factuur naar je opdrachtgever breng je BTW in rekening. Een aantal beroepen zijn vrijgesteld van BTW. Medische dienstverlening is er hier één van. “Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw”.

Inkomstenbelasting
Op je gemaakte winst breng je de aftrekposten in mindering. Over het resterend bedrag ben je inkomstenbelasting verschuldigd.

Inkomensafhankelijke bijdrage
Dit maakt deel uit van de zorgverzekeringswet. Naast de basispremie die voor iedereen gelijk is, betaal je een percentage van je belastbaar inkomen als bijdrage.

De opdracht

Op het moment dat je daadwerkelijk gaat starten met je (eerste) opdracht is het van belang dat de volgende zaken goed geregeld worden.

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft als doel de verhouding tussen zzp-er en opdrachtgever duidelijk te maken en zo een loondienstverband te voorkomen. De wet bepaalt dat opdrachtgever als opdrachtnemer gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van een verkapt dienstverband.

Zorg dat je altijd werkt met en conform een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, zoals de Algemene overeenkomst “Geen werkgeversgezag” Een arbeidsovereenkomst kenmerkt zich door drie criteria:

  • Er wordt loon betaald
  • Er is een verplichting tot persoonlijke arbeid
  • Er is een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer

Bij bovengenoemde Algemene overeenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst is geen sprake van een gezagsverhouding c.q. werkgeversgezag. De opdrachtnemer deelt zijn werk zelfstandig in en de opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de exacte manier van werken. Het is van belang dat ook daadwerkelijk conform de bepalingen uit de overeenkomst wordt gewerkt zodat de Belastingdienst niet achteraf kan vaststellen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid en de overeenkomst dan met terugwerkende kracht moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.

Ontwikkelingen

Er ligt momenteel een wetsvoorstel “Wet verduidelijk beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden”. Doel is dat de inzet van zzp-ers aan banden worden gelegd. Als de het werk van de zzp-er is ingebed in de organisatie, kan die worden aangemerkt als werk in loondienstverband.

Als deze wet er doorheen komt, is hij van toepassing op alle zzp-ers behalve op de zzp-ers in de zorg. De spelregels voor deze groep worden vastgelegd in het “Fiscaal kader zzp zorg.”

Dit kader zal duidelijkheid moeten gaan geven over de relaties tussen zzp-ers en opdrachtgevers om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Zzp-ers in de zorg zullen aan een hoop eisen moeten voldoen, willen zij gezien worden als zelfstandig ondernemer. Is een zzp-er een echte ondernemer (criteria voor ondernemerschap) dan zou dit een uitzondering kunnen vormen op de inbedding van het werk in de organisatie. Zie verder ons Webinar “Zzp-er in de zorg”.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Hierin wordt bepaald dat je als zorgaanbieder goede zorg dient te leveren. De Wkkgz geldt voor zorg die wordt verleend vanuit de Wet langdurig zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg verleend vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (JW) kent eigen kwaliteitseisen. Een van de verplichtingen uit deze wet is dat elke zorgaanbieder een eigen klachtenregeling heeft en aangesloten moet zijn bij een door de minister van WVS erkende geschilleninstantie. Deze erkende geschilleninstantie kan in geval van een beroepsprocedure bindend adviseren en een vergoeding voor geleden schade toekennen. Ook dien je als zorgverlener volgens professionele standaarden (onder andere beroepsprotocollen, vakinhoudelijke regels, richtlijnen, beroepscodes etc) zorg te verlenen. Het aansluiten bij een beroepsvereniging kan hiervoor raadzaam zijn.

Wet toetreding zorgaanbieders Wtza
Sinds 1 januari 2022 is de Wtza van kracht. Van zzp'ers in de zorg die na 1 januari 2022 starten, wordt verwacht dat zij zich eerst melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de vragenlijst invullen. Dit heet de Wtza 'meldplicht'. Als je je na 1 januari 2022 inschrijft bij de KvK ontvang je daarna een brief van het CIBG met informatie hierover.

Alle nieuwe én bestaande zzp'ers in de zorg moeten vindbaar zijn in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) en voldoen aan de eisen van de Wkkgz en de Jeugdwet. Dit gaat verder dan alleen een aansluiting op een klachtenportaal. Zie verder www.toetredingzorgaanbieders.nl

AGB (Algemeen Gegevensbeheer).
Iedere zorgaanbieder heeft een AGB registratie en daarmee een AGB code nodig. Onder andere heb je deze nodig om de geleverde zorg te kunnen declareren. Registratie is pas mogelijk als je je hebt aangemeld bij IGJ. Zie verder www.vektis.nl

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
Op grond van de Wkkgz dienen instellingen die Wlz-zorg aanbieden en intramurale GGZ-instellingen van alle medewerkers die na 1 januari 2016 in dienst treden en in contact komen met cliënten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Bij indiensttreding mag de VOG verklaring niet ouder zijn dan drie maanden. Solistisch werkzame zorgverleners die Wlz-zorg verlenen moeten elke drie jaar een nieuwe VOG aanvragen.

 

Als je na het lezen verdere informatie wenst, kun je contact opnemen met Jacqueline Rasenberg. Zij is bereikbaar via j.rasenberg@spijtenburg.nl of 0630059574.

 

Hoewel dit artikel over zzp in de zorg met grote zorg is samengesteld kan de informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. – 13 november 2023