Wij helpen je graag verder!
Roosendaal e.o.
Referentie: SPH09193

Directeur-Bestuurder PO (Succesvol ingevuld)

Wat ga je doen?

Als directeur-bestuurder geef je sturing aan een ambitieus samenwerkingsverband. Je richt je, in samenwerking met betrokken partners, op de realisatie van meer inclusief onderwijs. Je bent eindverantwoordelijk en belast met de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband Roosendaal – Moerdijk en staat daarbij voor een financieel gezonde organisatie, en ook voor een lerende organisatie met een heldere governance. Je zorgt voor een samenhangend geheel waarin je, met diverse stakeholders, ondersteuning en voorzieningen treft voor een passende onderwijsplek aan kinderen in samenspraak met hun ouders. Bij alle acties gericht op passend onderwijs, staat het belang van de leerling centraal.

Je bent bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten en in hoofdlijnen komen je werkzaamheden op 5 hoofdlijnen neer:
1. Eindverantwoordelijkheid voor de voorbereiding, concretisering, uitvoering en evaluatie van het strategisch beleid van het SWV PO3002.
2. Verantwoordelijkheid voor de voorbereiding, concretisering, uitvoering en evaluatie van de werkprocessen op diverse beleidsterreinen binnen het SWV PO3002.
3. Het verder opbouwen, onderhouden en borgen van interne en externe netwerken (stakeholdermanagement) zoals met Roos VO, met ruimte voor scholen en de schoolbestuurders;
4. Leidinggeven aan het in dienst zijnde en het gedetacheerde personeel van het SWV PO3002.
5. Toezien op de uitvoering van door SWV PO3002 met derden afgesloten contracten.

Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen bij Spijtenburg werving en advies.

Waar ga je werken?

Binnen samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor de regio Roosendaal-Moerdijk, kortweg SWV PO 3002 hebben zich 73 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs verenigd. Samen zijn deze scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ruim 13.000 kinderen. Zij maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle basisscholen in de regio bieden. Het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij op het gebied van organisatorische en financiële zaken. SWV PO3002 doet dit onder het motto ‘Zorg dat het past’.
De standplaats is aan de Rector Hellemonsstraat 1 te Roosendaal. Het team bestaat uit 5 medewerkers: 2 kwaliteitsmedewerkers in deeltijd, een managementassistente voor de ondersteunende taken en twee beleidsmedewerkers op inhoudelijke thema's. Daarnaast is een commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen verbonden aan het SWV met 3 leden.

In de deelnemersraad (DR) zijn de aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd. De deelnemersraad kent als doel het uitvoering geven aan het mede-eigenaarschap en daartoe op directe en voortdurende wijze betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van strategische en beleidsbepalende beslissingen binnen het samenwerkingsverband. Het bieden van zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs aan elk kind in het primair onderwijs, aansluitend op zijn of haar ontwikkeling en talenten en afgestemd op zijn of haar onderwijsbehoeften. De schoolbesturen dragen hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ongeacht bij welk schoolbestuur de leerling staat ingeschreven zorgen de schoolbesturen samen met
het samenwerkingsverband voor een passende onderwijsplek voor elke leerling

Als bestuurder heb je ook te maken met de ondersteuningsplanraad (OPR), de medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband passend onderwijs. In de OPR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd van alle scholen in de betreffende gemeenten van het samenwerkingsverband. De OPR heeft medezeggenschap over het beleid en verdeling van middelen van het SWV. Zij geeft eens per vier jaar instemming aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan de afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR van SWV PO 3002 volgt de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema's in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het SWV heeft gesteld, ook worden gehaald.

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk, evenals op de naleving van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad) die door hen is onderschreven.
De directeur-bestuurder is belast met de functie bestuur en het statutair bestuur van de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht tijdig over de informatie beschikt die vereist is voor de uitoefening van de taak.

Het bestuurs- en directiestatuut en het ondersteuningsplan is op te vragen bij Spijtenburg werving en advies. Wil je meer informatie over het samenwerkingsverband, klik dan hier.

Fase van de organisatie
Sinds bijna 10 jaar dragen de samenwerkingsverbanden PO en VO zorg voor passend onderwijs in de regio Roosendaal – Moerdijk. Beide samenwerkingsverbanden gaan er van uit dat passend onderwijs eerst en vooral gestalte krijgt in de klas en onder regie van de schoolbesturen. Recent heeft een onderzoek plaats gevonden met de overweging om naar een doorontwikkeling van de samenwerkingsverbanden te kijken en daarin ook vooral de synergie en efficiency te zoeken. Uit het onderzoek is een rapport opgesteld met conclusies en adviezen. Hierin zijn ook adviezen opgenomen m.b.t. de profielschets van de directeur-bestuurder. Het rapport wordt gedeeld met de benoembare kandidaat in de laatste fase van de werving- en selectieprocedure.

Wat breng jij mee?

Als directeur-bestuurder beschik je over:
• gespecialiseerde theoretische kennis van en inzicht in het landelijk, regionaal en plaatselijk onderwijsbeleid binnen het Primair Onderwijs en hierop aansluitende sectoren;
• brede kennis en ervaring met integraal leidinggeven aan een onderwijs- of zorgorganisatie in een veranderende omgeving;
• de kracht van balanceren tussen ruimte geven aan scholen en schoolbestuurders (schoolmodel) en kaders en richting geven vanuit het samenwerkingsverband;
• een intrinsieke drive om passend en inclusief onderwijs te realiseren;
• kennis van en vaardigheid op bestuurlijk terrein;
• kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot onderwijs en jeugdzorg.
• inzicht en vaardigheid in het aansturen van beleidsvormingsprocessen en veranderingsprocessen;
• politieke sensitiviteit;
• sterke netwerkvaardigheden om verbindingen te leggen en samenwerkingen aan te gaan;
• invoelingsvermogen en vaardigheden in het omgaan met conflictsituaties;
• vaardig in het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen binnen de politiek, teneinde de belangen van het (lokale en regionale) onderwijs voor (kwetsbare) leerlingen in de regio te behartigen;
• vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van het algemeen beleid.

Het onderhouden van contacten heeft een brede en belangrijke functie in deze rol. Zowel lokale overheden tot aan het ministerie OCW en van andere collega-bestuurders tot aan Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s)en andere instellingen jeugdhulpverlening in de regio.

Als persoon:
• ben je een ware bruggenbouwer, verbinder en netwerker die kan invoelen;
• stel je gezamenlijke belangen voorop;
• ben je politiek vaardig;
• ben je nieuwsgierig naar de drijfveren, problemen en oplossingen van de verschillende schoolbesturen;
• ben je gedreven om samen doelen te behalen en
• laat je je ego thuis :-).

Wat kan het SWV PO3002 jou bieden?

• Een eindverantwoordelijke en leidinggevende rol samen met een klein en professioneel team.
• Een dynamische functie als Bestuurder in goed georganiseerd en zelflerend team die midden in de maatschappij staat!
• Een uitdagende rol in een boeiend werkveld van onderwijs, jeugdzorg en maatschappelijk werk in de regio Roosendaal – Moerdijk met onderling een innovatieve samenwerking.
• De functie is gewaardeerd in schaal BB van de CAO Bestuurders Funderend onderwijs met een werktijdfactor van 0.8 – 1,0.
• Er wordt gestart met een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid volgt een contract voor vier jaren die verlengd kan worden met nog eens vier jaren.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Wij ook naar jou! Je kunt jouw cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 27 februari sturen t.a.v. Jean-Pierre Schouw (voorzitter Raad van Toezicht) via Sybille van Bladel s.vanbladel@spijtenburg.nl

De planning van het proces is als volgt:
• Spijtenburg voert doorlopend voorselectie gesprekken en uiterlijk op dinsdag 28 februari bij ons op kantoor te Breda. Aansluitend die week dragen wij passende kandidaten voor aan de selectiecommissie.

De overige data worden zo spoedig mogelijk vast gesteld. Het vaststellen van de voorselectie vindt plaats op donderdag 2 maart.
• De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 20 maart in de avond na 18u.
• De tweede gespreksronde (evt. inclusief een casus) vindt plaats op dinsdag 21 maart in de avond vanaf 19.30.
• Een eventueel assessment vindt plaats in week 12.
• Op basis van deze uitkomsten vindt een referentenonderzoek plaats.
• Het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepland op dinsdag 28 maart van 18.30 -20u.

Alle gesprekken vinden plaats op het bestuurskantoor van het SWV aan de Rector Hellemonsstraat 1 te Roosendaal.
• Het is de bedoeling om voor het eind van de maand maart de arbeidsovereenkomst te tekenen om uiterlijk juli / augustus te starten bij SWV PO3002.

Inhoudelijke vragen over de vacature of over de procedure kun je stellen aan Sybille van Bladel 06-11024647.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?