Wij overtreffen de vraag!
Roosendaal
Referentie: SPSB08418

Lid Raad van Toezicht SWV PO (succesvol ingevuld)

Wat ga je doen?

De Raad van Toezicht functioneert binnen de stichting met een eigen verantwoordelijkheid met een vastgestelde rol.

Kernelementen van de toezichthoudende taak zijn:
- toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen;
- vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag daartoe aangewezen besluiten;
- zitting nemen in de remuneratiecommissie (voorbereiden en voeren van het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder);
- aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening;
- inrichting van het bevoegd gezag, ten minste door middel van een goedkeuringsrecht ten aanzien van statutenwijziging;
- het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder. Daaronder is ten minste begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag en beloning.
- met raad terzijde staan van de directeur-bestuurder en fungeren als klankbord.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het functioneren van het SWV en het behalen van de doelen van het SWV. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Waar staat het SWV PO Roosendaal - Moerdijk e.o. voor?

Het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (verder SWV) bestaat uit 9 aangesloten schoolbesturen met totaal 77 scholen in de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk en Drimmelen. Vanuit het SWV worden schoolbesturen en scholen ondersteund bij het realiseren van passend onderwijs voor een optimale ontwikkeling van elke leerling. Passend onderwijs vindt plaats in de klas met een leerkracht die ertoe doet. De opdracht is om te zorgen voor onderwijs dat past bij de leerling.

De schoolbesturen, die deelnemen aan de Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (verder: SWV PO3002) hebben gezamenlijk een missie voor het samenwerkingsverband geformuleerd en werken vanuit het motto: Zorg dat het past!

Het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk is een stichting met een directeur-bestuurder. Deze directeur-bestuurder draagt zorg voor het beleid en de dagelijkse uitvoering van taken. Het intern toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit drie personen met de aandachtsgebieden onderwijs, financiën en zorg/maatschappelijk. Binnen het domein Onderwijs is een vacature ontstaan.

Meer informatie lees je hier op de website.

Wat breng jij mee?

Het algemeen competentieprofiel van ieder lid van de Raad van Toezicht is als volgt:

• Affiniteit met Passend onderwijs m.n. gericht op primair onderwijs.
• Inzicht in de onderwijssector, in onderwijsinstellingen en m.n. in de complexiteit van een SWV als netwerkorganisatie.
• Betrokken zijn bij de maatschappelijke functie van het onderwijs en de opdracht van Passend Onderwijs.
• Beschikken over een hbo of wo denk- en werkniveau.
• Bezitten van kennis en ervaring op het gebied van bestuur, toezicht, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
• Op strategisch niveau kunnen opereren.
• Beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Tijd en energie ter beschikking hebben en willen stellen.
• Het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen.
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
• Vanuit metapositie kunnen reflecteren op de betekenis van significante patronen.
• Adviseren en bevragen.
Specifiek voor het onderwijskundig domein:
• Affiniteit met en beschikken over kennis van (passend) onderwijs, waaronder affiniteit met de onderwijsondersteunings- en jeugdhulpproblematiek van het samenwerkingsverband.

Van de leden van Raad van Toezicht wordt tevens verwacht dat zij zich houden aan de Code Goed Bestuur van de PO-Raad, voor zover van toepassing op het samenwerkingsverband

Overige benoemingseisen:
• Leden verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk.
• Leden hebben geen enkel zakelijk of privébelang bij het samenwerkingsverband.
• Leden hebben geen bestuur- of toezichtfunctie of als werknemer een gezagsrelatie met een aangesloten schoolbestuur, of hebben dit binnen de voorafgaande vier jaren gehad.
• Leden onderhouden geen functionele relatie met een aangesloten schoolbestuur, of hebben dit binnen de voorafgaande twee jaren gehad.

Qua persoonskenmerken:

  • Ben je integer;
  • hanteer je een open en duidelijke communicatiestijl;
  • ben je altijd goed voorbereid en
  • weet je het werkgeverschap goed invulling te geven.

Bezoldiging en tijdsinvestering

Voor deze rol is een bezoldiging vastgesteld van € 2.750.- welke is gebaseerd op het door de VTOI gepubliceerde document: ‘Handreiking honorering toezichthouders’. Er wordt uitgegaan van zo'n 7 à 8 bijeenkomsten per jaar

Interesse?

De Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband laat zich bijstaan door Spijtenburg werving en advies. Solliciteren kan tot en met 9 december door je CV en motivatiebrief sturen t.a.v. Dhr. J.P. Schouw aan S.vanbladel@spijtenburg.nl.

De voorselectiegesprekken vinden op maandag 13 december plaats op ons kantoor te Breda of indien nodig via Teams. De toetreding zal per januari 2022 of zo spoedig mogelijk ingaan. De selectiecommissie bestaat uit 2 leden Raad van Toezicht. De directeur bestuurder en een lid van de OPR sluiten hierop aan als adviseur.

De 1e selectieronde staat digitaal gepland op woensdag 22 december vanaf 19u.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?