Tilburg
Referentie: SPSB09855

Rector Odulphuslyceum Tilburg - Succesvol ingevuld

Wat ga je doen?

Als rector van het Odulphuslyceum geef je, samen met de schoolleiding, leiding aan de ontwikkelingen van de school. Je bouwt stap voor stap samen verder aan de uitvoering van het schoolplan (‘22-‘26) van Odulphus en de OMO Koers 30. Hierbij ga je uit van de kracht wat het Odulphuslyceum al jaren is, beweeg je mee in de behoefte die er anno 2024 is en die er de komende jaren zal zijn.

Als rector:

 • ben je binnen kaders eindverantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van het Odulphus;
 • ben je integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel & organisatie en de bedrijfsvoering van het Odulphus;
 • geef je leiding aan de schoolleiding en daarbij benut je de aanwezige kennis en ervaring en stuur je mede daardoor de inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs aan;
 • geef je herkenbaar vorm en inhoud aan het profiel van de school in de regio;
 • onderhoud je externe relaties op politiek, bestuurlijk, maatschappelijk gebied en met bedrijven in de directe omgeving en de regio van de school;
 • draag je zorg voor zorgvuldige besluitvorming met passende betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen (leerlingen, ouders en medewerkers);
 • heb je een regionale focus en zoek je de samenwerking in de onderwijsregio, ook in het kader van passend onderwijs;
 • participeer je in het team van rectoren van vereniging OMO en lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het verenigingsbreed beleid;
 • draag je actief de waarden van de vereniging OMO uit.

Specifiek voor het Odulphuslyceum
Belangrijke uitdagingen voor jou als rector, naast het excelleren wat (al) goed gaat, zijn:

 • het blijven anticiperen op onderwijs in een veranderende maatschappij zoals beschreven in het schoolplan 2022 – 2026 ‘Vertrouwen in vooruitgang met plezier’ en in ‘Koers 30’ van OMO;
 • het faciliteren van een zorgvuldig en transparant proces zodat de vijf speerpunten van het onderwijskundig beleid gerealiseerd, geëvalueerd en geborgd kunnen worden;
 • het in verbinding blijven met de schoolleiding, de leerlingen en hun ouders/verzorgers en de omgeving;
 • het verder ontwikkelen en borgen van de ingezette onderwijskundige ontwikkelingen;
 • het behouden van de eigenheid van de school en tegelijkertijd actief meedoen in het slim delen van de bedrijfsvoering (of elementen ervan) met andere OMO scholen in Tilburg;
 • het verstevigen van de samenwerking met (regionale) bedrijven en dit in lijn brengen met het curriculum;
 • het werpen van een frisse blik op de optimalisatie van het gebouw, waar mogelijk.

Additionele opdracht nieuwe rector Odulphus
Vanzelfsprekend moet ook het Odulphuslyceum mee in de vernieuwing van het onderwijs, in lijn met de ontwikkelingen van de samenleving (de zogeheten wicked problems). Omdat deze omvangrijke opdracht te groot is voor een individuele school zal de nieuwe rector de opdracht krijgen om intensief te gaan samenwerken met de andere OMO scholen in de regio. Op korte termijn zal deze samenwerking zich richten op het inrichten van een gezamenlijke bedrijfsvoering om de totale capaciteit zo laag mogelijk te houden en dit in balans te brengen met de kwaliteit. Daarnaast wordt van de nieuwe rector verwacht dat er een regiovisie op onderwijs wordt geformuleerd zodat gewerkt kan worden aan de gezamenlijke transitieopgave. Deze opdracht zal eveneens aan de overige OMO rectoren in de regio Tilburg worden verstrekt. (Mill Hill, Theresia, De Nieuwste School en 2College).

Vereniging OMO geeft veel ruimte aan rectoren bij het sturen van de ontwikkeling van de scholen. De prestaties van de school en daarmee van de rector, worden gevolgd aan de hand van ‘harde’ indicatoren en ‘zachte’ indicatoren. Deze indicatoren, naast andere informatie, worden onder andere gespiegeld aan landelijke benchmarkcijfers en worden gebruikt voor periodieke formele en informele gesprekken.

Waar ga je werken?

Het Odulphuslyceum is een school in de binnenstad van Tilburg voor havo, atheneum en gymnasium. De school is in 1899 gesticht door de Fraters van Tilburg en telt op dit moment ruim 1500 leerlingen. ‘Fortis in Fide’ is de lijfspreuk van de school: ‘Sterk in Vertrouwen’. Vertrouwen als basis voor alle onderlinge relaties en contacten. Vertrouwen is een van de vijf kernwaarden waarop de reputatie van het Odulphus is gebouwd.

Deze vijf kernwaarden zijn in de dagelijkse praktijk voelbaar:
Vertrouwen, verdieping, veiligheid, verantwoordelijkheid, vrijheid & vrijzinnigheid. Leerlingen voelen zich snel thuis op het Odulphus, waar zien en gezien worden, respect en tolerantie centraal staan. Een school waar voor iedereen veel ruimte is om ideeën en talenten te ontplooien.

De gymnasiumafdeling van het Odulphus is verreweg de grootste in de regio Tilburg. De havo-afdeling werkt volgens een uniek concept; elk in een eigen gebouw. Het onderwijskundig beleid is op hoofdlijnen voor de hele school hetzelfde. De ingezette onderwijskundige ontwikkelingen dienen verder te worden ontwikkeld, geëvalueerd en geborgd. Ondanks een lichte krimp in het aantal leerlingen in de regio, zijn er jaarlijks meer inschrijvingen dan dat we kunnen huisvesten en daarom rust er een lotingsprocedure op de aanmeldingen voor klas 1 en havo 4. Het Odulphus blijft scherp op de kwaliteit en staat voor een duurzame onderwijsontwikkeling die past bij maatschappelijke ontwikkelingen. Kijk voor meer informatie op de website: https://www.odulphus.nl.

Het Odulphuslyceum is één van de OMO scholen. Ons Middelbaar Onderwijs is een vereniging van meer dan 60 scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke sociale leer Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van OMO kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven, 'samenkracht' heet dat bij OMO. En daar profiteren onze leerlingen van.

Uitgegaan wordt van vertrouwen, samenwerking en verbondenheid. Vanuit de gedachte: “als je het beste uit jezelf haalt en plezier hebt in je werk, verrijk je daarmee het onderwijs aan de leerlingen”. Daarbij is er altijd aandacht voor de ander, bij OMO staat niemand alleen en hoort iedereen bij ONS! Iemand die bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs werkt, reflecteert op het eigen handelen en dat van de collega’s. Binnen de identiteit van OMO staan de vier kernwaarden centraal: goed mens, goed leven, goed handelen en goed onderwijs. Meer hierover is te vinden via het koersplan 2030, zingeving en goed onderwijs en de integriteitscode. OMO heeft met alle scholen onlangs haar Koers30 ‘samen groeien’ vastgesteld. Dit meerjaren document geeft richting aan de antwoorden op de vragen die aan het VO worden gesteld. Zoals schaarste (middelen, leerlingenkrimp en lerarentekort), turbulentie (politiek, sociaal en economisch) en ook overvloed als het gaat over digitale technologieën en informatie.

De OMO scholen hebben een grote professionele ruimte en de daarbij behorende verantwoordingsplicht. Ze worden ondersteund door de meer dan 100 medewerkers van het OMO bureau in Tilburg. Zij ondersteunen de ruim 60 scholen en de Raad van Bestuur. Werken bij OMO is werken in een dynamische omgeving; een omgeving die kansen biedt op persoonlijke ontwikkeling en ruimte geeft aan nieuwe, frisse ideeën. Kijk voor meer informatie op de website: https://www.omo.nl/.

Wie ben jij en wat breng je mee?

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt eindverantwoordelijke ervaring opgedaan bij voorkeur in het onderwijs voor het havo/vwo-onderwijs of in de publieke sector.
 • Jij bent een leider met visie op eigentijds en toekomstbestendig onderwijs, waarbinnen onderzoek een plaats krijgt.
 • Jouw leiderschapsstijl is verbindend, faciliterend/dienstbaar die past bij leidinggeven aan professionals, ruimte- en vertrouwen gevend en enthousiasmerend.
 • Je zorgt voor betrokkenheid van leerlingen en hun ouders/verzorgers en medewerkers.
 • Je bent nieuwsgierig, onderzoekend en benut deze inzichten bij het beantwoorden van vragen.
 • Je betrekt waar mogelijk wetenschappelijke inzichten en stimuleert een onderzoekende houding.
 • Je hebt kennis en inzicht in bedrijfsvoering en financieel meerjarenbeleid.
 • Je bent ondernemend, een netwerker en creëert vanuit maatschappelijke ontwikkelingen kansen en zet die ook om in concrete initiatieven.
 • Je kent, benut en waardeert de positie van de medezeggenschapsraad en de raad van advies.
 • Je hebt een sterke, open persoonlijkheid met natuurlijk overwicht, die de school kan representeren; de ambassadeur van de school als sterk merk in de regio.
 • Je bent zichtbaar en hebt oprechte belangstelling voor leerlingen en hun ouders/verzorgers en medewerkers.
 • Je bent aantoonbaar communicatief ingesteld, bent een open minded en hebt een objectieve en luisterende houding.
 • Je zoekt proactief samenwerking met de stakeholders van de school bij de ontwikkeling en sturing van de strategische koers.
 • Je hebt een netwerk of je bent in staat dit op te bouwen en onderhouden in het maatschappelijke veld rondom de school ter versterking van het onderwijs en de positie van het Odulphus en onderhoudt daarin ook sterke relaties met de (inter)nationaal verbonden gemeenschappen.
 • Je hebt focus op hoofdlijnen, een helikopterview met oog voor maatschappelijke veranderingen.
 • Je bent flexibel en vrolijk. Je staat voor je eigen keuzes en bent transparant over je beslissingen.
 • Je bent je bewust van de voorbeeldfunctie als rector.
 • Je onderschrijft de identiteit van OMO en draagt deze actief uit.

Wat heeft OMO jou te bieden?

Een uitdagende en dynamische baan op een prachtige school in de binnenstad van Tilburg!
Verder:

 • De aanstelling is in overeenstemming met de zwaarte van de functie die gehonoreerd wordt conform de CAO VO schaal 15 (BPM maximaal € 8714,- bij een ft dienstverband afhankelijk van kennis en ervaring).
 • Een vaste benoeming in algemene dienst bij OMO. Naast de CAO VO gelden voor rectoren een aantal bijzondere arbeidsvoorwaarden, geregeld in de CAO OMO. Op individuele basis worden arbeidsvoorwaarden afgesproken binnen het vastgestelde kader.

Je hebt de intentie om de aankomende lichting nieuwe Odulphianen mee te maken tot en met hun diplomering.

Hoe ziet de procedure eruit?

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, en in ieder geval voor donderdag 2 mei 2024 en deze kun je sturen t.a.v. de Benoemings- en adviescommissie naar s.vanbladel@spijtenburg.nl.

De voorgesprekken bij Spijtenburg vinden doorlopend plaats of op uiterlijk maandag 6 mei aan de Johan Willem Frisolaan 41 te Breda.

De gesprekken met een benoemingscommissie (BC) en een adviescommissie (AC) vinden plaats op het OMO-bureau te Tilburg:
- 1e ronde selectiegesprekken (BC) 14 mei na 18.00;
- 2e ronde selectiegesprekken (BC) 23 mei na 19.00;
- 3e gespreksronde (AC) 27 mei na 17.30;
- het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepland op 28 mei om de arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan.

Een diplomacheck en een uitgebreid internetonderzoek is onderdeel van de voorselectie en een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Contactpersoon
Sybille van Bladel is contactpersoon voor deze vacature. Wil je eerst meer informatie ontvangen?
Neem dan contact op via s.vanbladel@spijtenburg.nl of 06-11024647.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.