Eersel
Referentie: SPF08156

Rector Rythovius College (OMO)

Wat ga je doen?

Als rector van het Rythovius College geef je, samen met de directie, leiding aan de ontwikkelingen van de school.

Je werkt op basis van het managementstatuut, legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van vereniging OMO en levert samen met de rectoren van de overige OMO-scholen in het Collectief Schoolleiders Overleg (CSO) een bijdrage aan het beleid van de vereniging als geheel.

Bekijk het volledige profiel via de link onderaan de vacature.

Als rector ben je:

 • eindverantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van het Rythovius College;
 • integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en de bedrijfsvoering van het Rythovius College;
 • geef je leiding aan de directie en benut daarbij de aanwezige kennis en ervaring en stuurt mede daardoor de inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs aan;
 • kun je herkenbaar vorm en inhoud geven aan het profiel van de school in de regio;
 • onderhoud je externe relaties op politiek -, bestuurlijk - en maatschappelijk gebied - en met bedrijven in de omgeving en regio van de school;
 • draag je zorg voor zorgvuldige besluitvorming met passende betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen (personeel, ouders en leerlingen);
 • heb je een regionale focus en zoekt de samenwerking, ook in het kader van passend onderwijs;
 • participeer je in het team van rectoren van vereniging OMO en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het verenigingsbreed beleid;
 • draag je actief de waarden van vereniging OMO uit.

Belangrijke uitdagingen voor jou als rector zijn, naast het borgen van goed onderwijs, de school gezond houden, resultaat blijven boeken op het gebied van toekomstgericht onderwijs en de goede naam met warme uitstraling van de school behouden en versterken. Tevens is het belangrijk om te zorgen voor stabilisatie en waar mogelijk groei van het leerlingaantal (nu 1.100) in balans met de gebouwencapaciteit (voor 1.300/1.350 leerlingen), en het zorgen voor de krachtige verbinding en samenhang tussen de vakgroepen van de drie schooltypen: mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Naar de lokale, regionale gemeenschap(pen) is het van belang kansen te zien en benutten die overheid (gemeente), bedrijven, instellingen en organisaties kunnen bieden en het zorgen voor een goede samenwerking met andere onderwijsinstellingen in de regio en stakeholders in de keten en deze behaalde resultaten stevig te profileren in de (sociale) media. Belangrijk naar de leerlingen en ouders is het positioneren van het Rythovius College als een fijne school waarbij de leerlingen een goede ondersteuningsstructuur krijgen aangeboden en er oog is voor de individuele persoon.

Waar ga je werken?

Het Rythovius College is een kleine, rustige school met grote mogelijkheden. De volgende schooltypen worden aangeboden: mavo (vmbo-t), havo en vwo (atheneum en gymnasium). De leerlingen kunnen kiezen voor een kunst-, science- of sportstroom. Schoolbreed wordt vanaf de brugklas Anglia aangeboden. Het Rythovius College voorziet, op hun veilige, vertrouwde school, in brede vorming. Kennisoverdracht, reflectie en ontwikkeling staan centraal, naast oefenen, uitproberen, vallen en opstaan. Belangrijke pijlers voor het onderwijsbeleid zijn dan ook positiviteit, Bildung en openheid. Daarnaast kenmerkt de school zich door het hoge niveau van onderwijs met goede resultaten, de goede leerlingbegeleiding en de veilige sfeer waarin kennen, gekend en erkend worden sleutelwoorden zijn.

Het Rythovius College is vernoemd naar Rythovius, de eerste bisschop van Ieper. De naam Rythovius was aangenomen door Maarten Bouwens (1511-1583), een boerenzoon uit Walik in de parochie Riethoven. Hij was een zeer gelovig en gestudeerd man, hij promoveerde in de theologie, was lange tijd hoogleraar in Leuven en zeer begaan met scholing en opvoeding. Hij was betrokken bij de stichting van verschillende scholen en was de medeoprichter van het eerste seminarie in Nederland.

Het gedachtengoed van Rythovius leeft nog steeds. Dit komt tot uiting in de kernwaarden van de vereniging verwoord in ‘Koers 2023’: goed onderwijs, goed mens(-zijn), goed leven, goed handelen. Deze waarden inspireren in het dagelijks handelen.

Kijk voor meer informatie op:
De website van het Rythovius College
De schoolgids
Website OMO

Het Rythovius College is een van de scholen in Noord-Brabant die valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De onderwijskracht van de scholen van vereniging OMO ligt in de diversiteit van het onderwijsaanbod, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, waarbij elke school zorgdraagt voor goed onderwijs vanuit het eigen profiel. De scholen ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden, geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij.

Binnen de identiteit van OMO staan de vier kernwaarden goed mens, goed leven, goed handelen en goed onderwijs centraal. Meer hierover is te vinden de documenten ‘Koers 2023’, de identiteitsnotitie ‘Zingeving en Goed Onderwijs’, de integriteitscode ‘Goed handelen’ en het diversiteitsbeleid ‘Diversiteit én inclusie’.

Wat verwacht het Rythovius College van jou?

De kandidaat voor deze functie:

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft eindverantwoordelijke ervaring opgedaan in het (primair-, voortgezet- of hoger beroeps-) onderwijs met affiniteit voor het mavo/havo/vwo onderwijs;
 • is een leider met visie op eigentijds en toekomstbestendig onderwijs, waarbinnen vakgerichte diversiteit een plaats kan krijgen evenals praktijkgericht onderzoek naar onderwijs vernieuwing;
 • heeft een stijl van verbindend, situationeel leiderschap die past bij leidinggeven aan professionals, zorgt voor betrokkenheid van personeel en leerlingen en de regionale stakeholders;
 • heeft kennis en inzicht in bedrijfsvoering en het financieel meerjarenbeleid;
 • houdt van een warme en gemoedelijke sfeer, staat voor de troepen en heeft oog voor kleine dingen;
 • kent, benut en waardeert de positie van de medezeggenschapsraad en de Raad van Advies;
 • is een ambassadeur en staat voor de eigen keuzes en positie van de school als sterk merk in de regio en profileert deze als zodanig;
 • is aantoonbaar communicatief ingesteld, heeft een open en luisterende houding naar leerlingen, personeel en ouders, is zichtbaar zowel in- als extern;
 • zoekt proactief samenwerking met de stakeholders van de school bij de ontwikkeling en sturing van de strategische koers (o.a. naar bedrijven en of musea in de Kempen);
 • brengt waar mogelijk een wetenschappelijke oriëntatie in beeld en gaat in gesprek met deze beroepsgroep;
 • handelt altijd vanuit integriteit en heeft een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit;
 • is besluitvaardig en daadkrachtig en
 • is zich bewust van de voorbeeldfunctie.

Bij het omschrijven van de ideale OMO-rector, het archetype, wordt gekeken naar de kwaliteiten waarmee elke rector toegerust zou moeten zijn. De resultaatgebieden zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Dit resulteert in de volgende kwaliteiten als gedefinieerd bij de zes dimensies van een OMO-rector:

 • Authentiek leider.
 • Ambassadeur van de school.
 • Ondernemer.
 • Persoonlijk- coachend leider/ mensenmens.
 • Goede collega.
 • (Onderwijskundig) visionair.

Wat biedt het Rythovius College jou?

De aanstelling is in overeenstemming met de zwaarte van de functie die gehonoreerd wordt conform de CAO VO schaal 15. Een rector wordt benoemd in algemene dienst bij vereniging OMO. Naast de CAO VO geldt voor rectoren een aantal bijzondere arbeidsvoorwaarden, geregeld in de CAO OMO. Op individuele basis worden arbeidsvoorwaarden afgesproken binnen het vastgestelde kader.

De kandidaat is bereid zich voor langere tijd aan het Rythovius College te committeren.

Hoe ziet de procedure eruit?

Vereniging OMO laat zich bijstaan door Spijtenburg werving en advies.

De geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie en een adviescommissie.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. De benoeming geschiedt door de raad van bestuur.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 29 augustus 2021.

De gesprekken bij Spijtenburg vinden plaats op ons kantoor in Breda op dinsdag 31 augustus en donderdag 2 september 2021. De brievenselectie vindt 6 september plaats.

De gesprekken met een benoemingscommissie (BC) en een adviescommissie (AC) vinden plaats op:
- 1e ronde selectiegesprekken (BC) maandag 13 september van 15.30 tot 20.30 op het OMO-bureau te Tilburg;
- 2e ronde selectiegesprekken (BC) woensdag 15 september van 10.30 tot 14.30 op het OMO-bureau te Tilburg;
- 3e gespreksronde (AC) dinsdag 21 september van 15.30 tot 19.30 op het OMO-bureau te Tilburg;
- het arbeidsvoorwaarden gesprek staat gepland op 23 september van 13.00 tot 14.00 om de arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan. Locatie OMO-bureau te Tilburg.

Contactpersonen
Je kunt jouw cv en motivatie sturen naar Kiara Fecunda, k.fecunda@spijtenburg.nl. Voor vragen over de procedure kun je ook bij haar terecht. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Sybille van Bladel, s.vanbladel@spijtenburg.nl of via 06-11024647. Zij zal de procedure voor vereniging OMO verder begeleiden.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?