Wij helpen je graag verder!
Asten | Someren
Referentie: SPSB09126

Rector Varendonck College (OMO) Succesvol ingevuld

Wat ga je doen?

De rector van het Varendonck College geeft, samen met de directie en het managementteam, leiding aan alle ontwikkelingen van de school.

De rector werkt op basis van het managementstatuut, legt verantwoording af aan de raad van bestuur van OMO en levert samen met de rectoren van de overige OMO-scholen in het centraal schoolleidersoverleg een bijdrage aan het beleid van de vereniging als geheel. Het functieprofiel van rector tref je onderaan deze pagina aan.

Als rector:
• ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van het Varendonck College;
• ben je integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en de bedrijfsvoering van het Varendonck College;
• geef je leiding aan de directie en benut je daarbij de aanwezige kennis en ervaring en stuur je mede daardoor de inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs aan;
• geef je herkenbaar vorm en inhoud aan het profiel van de school in de regio;
• onderhoud je externe relaties op politiek -, bestuurlijk - en maatschappelijk gebied - en met bedrijven in de directe omgeving en de regio van de school;
• draag je zorg voor zorgvuldige besluitvorming met passende betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen (personeel, ouders en leerlingen);
• heb je een regionale focus en zoek je de samenwerking, ook in het kader van passend onderwijs;
• participeer je in het team van rectoren van vereniging OMO en lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het verenigingsbreed beleid;
• participeer je in de gezamenlijke ontwikkeling en standaardisatie van bedrijfsprocessen (o.a. financiën en ict) binnen OMO;
• draag je actief de waarden van de vereniging OMO uit, je expliciteert en borgt ze;
• geef je actief mee vorm aan de onderwijstransitie naar de toekomst, waardoor de scholen flexibel kunnen omgaan met krimp, politieke turbulentie en het lerarentekort.

Vereniging OMO geeft veel ruimte aan de rector bij het sturen van de onderwijskundige ontwikkeling van de scholen. De prestaties van de school en daarmee van de rector, worden gevolgd aan de hand van ‘harde’ resultaatindicatoren en ‘zachte’ resultaatindicatoren. Deze indicatoren, naast andere informatie, worden onder andere gespiegeld aan landelijke benchmarkcijfers en worden gebruikt voor periodieke formele en informele gesprekken.

Specifiek voor het Varendonck College
Belangrijke uitdagingen voor jou als rector zijn, naast het borgen van goed onderwijs, in de komende periode:
• het verder bouwen aan de koers zoals beschreven in het schoolplan 2022 – 2026 ‘Varendonck vooruit; samen grenzen verleggen’; het volgen en borgen van de ingeslagen route;
• het in verbinding blijven met de directie, het (management)team, de leerlingen en de omgeving;
• het uitdragen en stimuleren om verantwoordelijk te zijn voor je eigen ontwikkeling; zowel bij het team van medewerkers als de leerlingen;
• het stimuleren en inspireren van het (management)team in het cyclisch ontwikkelen, verbeteren en innoveren van het onderwijs door vanuit de eigen portefeuilles het goede voorbeeld te geven;
• het zien en benutten van kansen die de onderwijskwaliteit verhogen en het zorgen, vanuit de portefeuille kwaliteitszorg, dat de school excelleert op alle niveaus;
• het werken aan een verdere professionele en ontwikkelgerichte cultuur;
• het participeren en uitbouwen van onderzoek in de Academische Opleidingsscholen;
• het behouden van het regionale karakter en de warme sfeer;
• het zien en benutten van kansen die overheid/gemeente (subsidies), bedrijven, instellingen en organisaties kunnen bieden;
• het stevig positioneren van het Varendonck College in de regio waarbij de leerlingen een goede ondersteuningsstructuur krijgen aangeboden en er oog is voor de individuele persoon;
• het onderhouden van het externe netwerk;
• het verder uitwerken met de directie en MT van een toekomstbestendige visie welke voortborduurt op de het huidige schoolplan;
• het zorgen voor verbinding met vereniging OMO en profilering van het Varendonck College binnen en buiten de vereniging, onder andere door deelname aan verenigingsstuurgroepen en regionale netwerken;
• het boegbeeld zijn; in en buiten de school.

In alles wordt steeds gezocht naar een mooie balans tussen het goede behouden en nieuwe mogelijkheden verkennen, toepassen en borgen.

Waar ga je werken?

Het Varendonck College is een streekschool in de regio Asten-Someren met een dekkend onderwijsaanbod en telt ruim 1300 leerlingen. De school bestaat dit jaar 25 jaar en komt voort uit het College Asten-Someren, het Waterdaelcollege en de Radboud MAVO. In de regio Asten-Someren is een grote betrokkenheid; het is een fijne, beschermde omgeving om op te groeien. Het Varendonck College wil vanuit die betrokkenheid samen met ouders, gemeenten, bedrijven en instellingen verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van jonge mensen in de regio. We zijn een optimistische school, gericht op het goede. Bij ons staat de leerling centraal: hij doet ertoe als uniek persoon.
In ons beleid gaan we uit van de pijlers uit ons schoolplan:
• De leerling centraal.
• Professionele cultuur;
• De wereld dichtbij.
Alles wat wij op school doen, moet met tenminste één, maar liever nog met meerdere pijlers verbonden kunnen worden. Zo vormen zij de basis van ons werken en handelen.

Het schoolplan 2022 – 2026 is in samenwerking met alle medewerkers tot stand gekomen. Een schoolplan beslaat doorgaans 4 jaar, de praktijk leert dat dat een lange periode is: ontwikkelingen gaan snel en plannen behoeven voortijdig bijstelling. Het proces op weg naar en met dit schoolplan was en is een voortdurende schakeling van plan-do-check-act. Practise what you preach: ook van onze medewerkers vragen we om hun eigen werk als zodanig te beschouwen in een continue cyclus van plannen, doen, kijken of je het goed doet en bijstellen. Het gebouw in Asten heeft gedurende de corona periode een prachtige verbouwing ondergaan. Dit staat in Someren komende zomer ‘23 op de planning.

Kijk voor meer informatie op:
Het Varendonck College
Het Schoolplan 2022-2026
De vereniging OMO

Algemene informatie over de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Het Varendonck College is één van de OMO-scholen. De onderwijskracht van OMO ligt in de diversiteit van het onderwijsaanbod, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, waarbij elke school zorgdraagt voor goed onderwijs vanuit het eigen profiel. De scholen ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden, geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij.
De OMO-scholen hebben veel handelingsruimte voor onderwijskundige invulling en worden ondersteund en werken samen met een dienstverlenend centraal ondersteuningsbureau. Uitgegaan wordt van vertrouwen, samenwerking en verbondenheid. Vanuit
de gedachte: “als je het beste uit jezelf haalt en plezier hebt in je werk, verrijk je daarmee het onderwijs aan de leerlingen”. Iemand die bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs werkt, reflecteert op het eigen handelen en dat van de collega’s. Mensen worden gestimuleerd om te werken aan de professionalisering en de eigen inzetbaarheid. Dat kan door training en opleiding, maar ook door kennis te delen met alle collega’s binnen OMO.
Binnen de identiteit van OMO staan de vier kernwaarden centraal goed mens, goed leven, goed handelen en goed onderwijs. Meer hierover is te vinden via: het koersplan 2023, zingeving en goed onderwijs en de integriteitscode.

Wat breng jij als rector mee?

Voor deze functie:
• beschik je over een academisch werk- en denkniveau;
• heb je eindverantwoordelijke ervaring opgedaan in het (primair, voortgezet, mbo of HO/WO) onderwijs met affiniteit voor het brede voortgezet onderwijs;
• ben je een leider met visie op eigentijds en toekomstbestendig onderwijs, waarbinnen vakgerichte diversiteit een plaats kan krijgen;
• heb je een stijl van verbindend, gedeeld leiderschap die past bij leidinggeven aan professionals;
• ben je op een prettige manier koersvast én ambitieus;
• beschik je over kennis en inzicht in bedrijfsvoering en het financieel meerjaren beleid.

Als persoon:
• ben je ondernemend;
• durf je vanuit toekomstgerichte, onderwijskundige of maatschappelijke ontwikkelingen de school een richting te geven;
• houd je van een fijne sfeer, sta je voor jouw medewerkers en ben je in voor een praatje pot;
• ken, benut en waardeer je de positie van de medezeggenschapsraad en de raad van advies;
• ben je een ambassadeur en sta je voor de eigen keuzes en positie van de school als sterk merk in de regio en profileer je deze als zodanig;
• wil je het boegbeeld van de school zijn en heb je oprechte belangstelling voor leerlingen, ouders en personeelsleden in de dorpen en de regio.

Daarnaast:
• ben je loyaal aan de vereniging en lever je een actieve bijdrage aan de samenkracht van OMO;
• ben je aantoonbaar communicatief ingesteld, heb je een open en luisterende houding naar leerlingen, personeel en ouders;
• beschik je over reflectief vermogen en weet je hoe feedback vóór je kan werken;
• ben je proactief in het opzoeken van samenwerkingen met de stakeholders van de school bij de ontwikkeling en sturing van de strategische koers (o.a. naar bedrijven en of musea in de Peel);
• handel je altijd vanuit integriteit en heb je een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit;
• houd je de focus op hoofdlijnen vanuit een helicopterview;
• ben je een open en een toegankelijk persoon met natuurlijk overwicht, senioriteit, die de school kan representeren naar omgeving en stakeholders;
• ben je besluitvaardig en daadkrachtig;
• ben je jezelf bewust van de voorbeeldfunctie;
• ben je een plezierig persoon die graag in teamverband werkt;
• onderschrijf je de identiteit van OMO en draagt deze actief uit.

Competenties OMO rector
Binnen het gesprek dat de raad van bestuur vanuit het HD-programma met de rector voert, is o.a. het archetype richtinggevend. Het archetype omvat de kwaliteiten waarmee elke rector toegerust zou moeten zijn en is gedefinieerd in de volgende 6 dimensies:
• Onderwijskundig visionair;
• Authentiek leider;
• Ambassadeur van de school;
• Ondernemer;
• Mensenmens;
• Goede collega.
Daarnaast zijn er in- en externe ontwikkelingen en specifieke aanvullingen geschetst die aanvullend zijn op het archetype. Tezamen vormt dit het profiel van de OMO rectoren welke gekenmerkt wordt door ‘Waarden gedreven werken’. Hierin worden vier handelingsdimensies genoemd:

1. Innovatief handelen;
2. Samenkracht;
3. Onderzoekende houding;
4. Omgevingssensitiviteit.

Wat heeft OMO jou te bieden?

De aanstelling is in overeenstemming met de zwaarte van de functie die gehonoreerd wordt conform de CAO VO schaal 15. Deze schaal start op € 5.668,- en de eindtrede ligt op € 7.922,- bruto per maand en is afhankelijk van kennis en ervaring.

Een rector wordt benoemd in algemene dienst bij OMO. Naast deel I van de CAO VO gelden voor rectoren een aantal bijzondere arbeidsvoorwaarden, geregeld in de CAO OMO. Op individuele basis worden arbeidsvoorwaarden afgesproken binnen het vastgestelde kader.

Daarnaast ben je bereid om je voor langere tijd aan het Varendonck College te committeren.

Nieuwsgierig geworden?

Wij ook naar jou!

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 15 januari ’23 en kun je sturen t.a.v. de Benoemings- en adviescommissie naar s.vanbladel@spijtenburg.nl.

De geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie en een adviescommissie. De benoeming geschiedt door de raad van bestuur.

Het tijdpad
De voorselectiegesprekken bij Spijtenburg vinden doorlopend plaats of uiterlijk op vrijdag 13 en maandag 16 januari (bij voorkeur) aan de Johan Willem Frisolaan 41 te Breda. De brievenselectie op basis van jouw CV, motivatiebrief en videopitch vindt dinsdag 17 januari bij OMO plaats.

De gesprekken vinden plaats op het OMO-bureau te Tilburg. Noteer deze data alvast:
- 1e ronde selectiegesprekken (benoemingscommissie) dinsdag 24 januari vanaf 17u;
- 2e ronde selectiegesprekken (benoemingscommissie) woensdag 1 februari vanaf 18u;
- 3e gespreksronde (adviescommissie) dinsdag 7 februari vanaf 16u;
- het benoemingsgesprek staat gepland op woensdag 8 februari van 13u tot 14u met de raad van bestuur om voor het einde van de maand februari 2023 tot overeenstemming te komen.

Een internetresearch, een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure.

Contactpersonen
Voor vragen over de procedure en inhoudelijke kun je terecht bij Sybille van Bladel via s.vanbladel@spijtenburg.nl of 06-11024647. Zij begeleidt de procedure voor OMO.

Graag tot ziens!

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?