Wij helpen je graag verder!
Hoofddorp
Referentie: SPS09306

Senior strategisch controller

Wat ga je doen?

Ben jij in staat om onafhankelijk en zelfbewust te manoeuvreren in een dynamische omgeving? Wil je daarnaast breed worden ingezet op strategisch, concern brede en cluster overstijgende opgaven die spelen in het fysiek domein? Dan is deze senior strategisch controller vacature wellicht iets voor jou!

Als senior strategisch controller (derdelijns) heb je een breed ingevulde rol. Enerzijds speel je een strategische rol op het snijvlak van politiek, samenleving en organisatie. Anderzijds werk je met collega’s in het primaire proces (1e lijn) en het bedrijfsvoeringdomein (2e lijn) samen om concrete verbeterstappen te zetten in de verbetering van de sturing en beheersing van de organisatie.

Daarnaast houd je je bezig met de versterkingsopgave binnen corporate control. Zij houden vanuit de derde lijn toezicht op het bestaan en werking van processen en interne controles in de eerste en tweede lijn. Onderdeel van de opgave is het stimuleren en verhelderen van de interne beheersingsmaatregelen in de eerste lijn en de kaderstellende en toetsende rol van de tweede lijn. Op strategische thema’s verbind je de control-activiteiten met elkaar en zorgt voor een goed overall beeld, zodat je het management, de directeur en portefeuillehouder met raad en daad terzijde kan staan. Vanuit corporate control wil de organisatie ook de samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn versterken. Zo kan er vanuit de three lines of defense gedachte optimaal gebruik maken van elkaars krachten. Daarmee wordt er vanuit corporate control samen met de eerste en tweede lijn de gewenste beweging gemaakt van “toetsend achteraf” naar “sturend aan de voorkant”.

Als strategisch controller handel je vanuit de focus op de gemeente brede opgaven en hebt daarmee oog voor het geheel. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over de grenzen van organisatieonderdelen heen over zaken die beter of anders kunnen. Je hebt daarbij inzicht in dwarsverbanden. Je signaleert zaken die anderen onaangeroerd laten en brengt scherpte in discussies. Je verbindt de control activiteiten die in de diverse clusters plaatsvinden met de organisatie brede blik vanuit corporate control en werkt intensief samen met de strategische controllers en collega’s van corporate control, de clusters van de bedrijfsvoering en de clusters in het fysiek domein.

De gemeente Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. De organisatie heeft grote opgaven ten aanzien van woningbouw, het stadscentrum en de aansluiting op de Noord-Zuidlijn. Ook in de gemeentelijke organisatie zijn ze volop in ontwikkeling. Ze bouwen een nieuw gemeentehuis, werken aan de doorontwikkeling van de Planning & Controlcyclus en het vergroten van de sturings- en informatiewaarde daarvan. Verder wordt er gewerkt aan de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording, de versterking van de control op het IT-domein en heeft de organisatie recent een evaluatie uitgevoerd naar de mate van sturing en beheersing in de organisatie en de werking van de three lines of defense. Deze ontwikkelingen vragen om een koersvaste controller die op strategisch niveau integraal zicht houdt op opgaven, doelstellingen, resultaten, processen, cijfers, prestaties en risico’s om doelmatig, doeltreffend en rechtmatig te handelen en dat bestuurlijke kaders en richtlijnen nageleefd worden. Je helpt anderen in de organisatie om in control te komen en te blijven.

Daarnaast adviseer je vanuit corporate perspectief over de kwaliteit van de begroting, jaarrekening en periodieke management-rapportages en zie je er op toe dat risico’s inzichtelijk zijn en beheerst worden en je denkt mee over hoe de informatie en sturingswaarde van de P&C producten concern-breed verder vergroot kunnen worden.

De specifieke aandachtsgebieden zijn:

- De gemeente Haarlemmermeer heeft een applicatie aangeschaft ter ondersteuning van de uitvoering van de (Verbijzonderde) interne controle (VIC), informatiebeveiliging & privacy en risico-management. Momenteel vindt de implementatie plaats. De kandidaat is medeverantwoordelijk voor de implementatie en verder incorporeren in de organisatie;
- In samenwerking met de coördinator VIC rapporteren over uitkomsten van controle op de kwaliteit van de interne beheersorganisatie (VIC) binnen de reguliere P&C-cyclus richting College en Raad. Deze werkzaamheden vinden plaats onder eindverantwoordelijkheid van de Corporate Controller;
- Coördinatie op de opvolging van de door de accountant in de IT-Audit geadresseerde bevindingen voor een aantal key applicaties binnen de gemeente Haarlemmermeer;
- Coördinatie van wettelijke audits die cluster/domein overstijgend zijn zoals bijvoorbeeld de WPG Audit;
- Samen met de coördinator VIC richting de externe accountant met betrekking tot informatievoorziening over de uitvoering en de bevindingen vanuit de VIC en bepaalde rechtmatigheidsvraagstukken.

Vanuit je rol als senior strategisch controller neem je regelmatig deel aan de overlegstructuren van de directies en het management. Je bent voor hen een belangrijk adviseur en sparringpartner die het werkveld goed kent en vanuit een onafhankelijke kritische controlblik meedenkt over de belangrijkste opgaven binnen het domein.

Waar ga je werken?

Cluster Corporate Control is rechtstreeks gepositioneerd onder de Gemeentesecretaris en is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente brede control en audit organisatie. Corporate Control opereert onafhankelijk maar niet geïsoleerd: zij is de natuurlijke sparringpartner van raad en/of auditcommissie, college, directie en clustermanagement op het gebied van control vraagstukken. Vanuit Corporate Control wilt de organisatie een belangrijke rol spelen om de gemeente robuust en vooruitstrevend te laten functioneren. Dat vraagt enerzijds om een gedegen basis in de kaderstelling en borging van het bestaan en werking van de belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen, zoals de IT processen, personeel en externe inhuur, inkoop en aanbesteding. Anderzijds willen ze ook nieuwe accenten leggen. Met een brede focus op het IT-domein en de opzet van IT control en audit. Het inzetten van data, aandacht voor duurzame ontwikkeling van mensen en omgevingsbewust handelen zijn daar belangrijke bouwstenen voor.

Wie ben jij als senior strategisch controller?

Als senior strategisch controller ben je analytisch, zakelijk en in staat onafhankelijk te denken en te handelen. Je vindt het leuk om binnen wettelijke kaders dingen mogelijk te maken en waarde toe te voegen aan de organisatie. Je kijkt vooruit en weet op het juiste moment externe strategische ontwikkelingen te verbinden aan de ontwikkeling van de organisatie. Je beschikt over een brede blik en je legt gemakkelijk de verbinding tussen verschillende vakgebieden. Verder heb je een goed abstractieniveau en kan je schakelen tussen inhoud en proces. Je bent een bruggenbouwer, communicatief vaardig en kan tactvol handelen als dat nodig is. Anderzijds breng je ook scherpte en precisie in de discussie als de inhoud daarom vraagt en blijft tegelijk in verbinding door de juiste toon aan te slaan. Je beschikt over een gevarieerd instrumentarium van beïnvloedingsstijlen en hebt oog voor zowel de hard als soft controls. Aandacht voor governance, compliance en rechtmatigheid heb je hoog in het vaandel staan. Tot slot ben je resultaatgericht, flexibel en politiek-bestuurlijk sensitief.

Naast de competenties die hierboven genoemd zijn, is het belangrijk dat je;
- aantoonbare ervaring hebt in een vergelijkbare rol bij een gemeente met meer dan 100.000 inwoners;
- beschikt over een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een RA, RC- of CPC-titel of gelijkwaardig hebt;
- ruime ervaring met plannings-, sturings- en governancevraagstukken hebt binnen de publieke sector;
- goede kennis hebt van (gemeentelijke) financiën en bedrijfsvoering;
- een stevige, onafhankelijke maar ook hulpvaardige gesprekspartner bent voor het college, de directie en de clustermanagers, maar ook in staat bent om je te verplaatsen in en te schakelen met de werkvloer.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract van 20 uur per week voor een periode van 1-6-2023 t/m 1-12-2023 met de optie tot 6x6 maanden verlenging.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze senior strategisch controller vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 31 maart 16:00) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06-81005214, 076-2063333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op het moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?