Roosendaal
Referentie: SPS09011

Twee leden Raad van Toezicht - (Succesvol ingevuld)

De aanleiding

In het voorjaar van 2023 bereiken twee van de vijf zittende leden van de Raad van Toezicht van KPO Roosendaal hun maximale zittingstermijn.
Het streven is om het eerste lid in januari 2023 in te laten stromen en het tweede lid per juni 2023 en per die data te bezoldigen. Per onderwerp kan besloten worden om het tweede lid eerder op een vergadering aan te laten sluiten. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Op dit moment zoeken we twee leden. Eén lid met accent op onderwijs en één lid met accent op (een combinatie van) HR/communicatie & marketing/juridisch.

De organisatie

KPO Roosendaal is een stichting voor katholiek primair onderwijs die op een eigentijdse en inspirerende wijze invulling geeft aan de waarden en normen van het katholieke gedachtegoed. Zij verzorgen opvang en onderwijs voor ruim 4100 kinderen op 21 locaties (basis- speciaal basis en speciaal onderwijs) in Roosendaal en omgeving. Eigentijds door o.a. schakelklassen voor leerlingen met taalachterstand, aangepast onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en door bijv. diverse faciliteiten bij elkaar te brengen in een kindcentrum. De video ‘Wie is KPO?’ en het werken met een strategisch beleidsproces (in plaats van een strategisch beleidsplan), is een vorm van een eigentijdse organisatie. Goed Onderwijs aan het kind staat binnen KPO Roosendaal altijd centraal. Wil KPO dat blijven bieden – en verder verbeteren – dan moeten er Focus aan gebracht moet worden. Dat betekent dat we keuzes moeten maken in wat we wel én wat we niet doen. In dit proces moeten we iedereen meenemen: van Schooldirecteuren, professionals op het stafkantoor tot diverse stakeholder. Daarnaast is de lokaal educatieve agenda van kracht en organiseert KPO elk jaar de KPO Kidsrun!

KPO stelt zich voor als een organisatie waar divers talent welkom is en waar mensen zich mogen ontwikkelen.

KPO werkt met een strategisch beleidsproces in plaats van een strategisch beleidsplan. Hiermee willen we benadrukken dat onze strategievorming en – realisatie continu in beweging is. Het is een proces dat breed gedragen wordt en waarin ons strategisch doel – Goed Onderwijs – centraal staat omringd door de 4 andere strategische thema’s. Een proces waar we de komende jaren samen met veel plezier en vertrouwen verder aan gaan werken. Een proces met breed gedragen doelen en ambities, vanuit de gedachte ‘Succes … is een proces!’. Vanuit het strategische beleid wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld van waaruit elke KPO-school haar eigen plannen opmaakt. Hierin is KPO vooruitstrevend wat o.a. de onderwijsopbrengsten, taakvolwassenheid van medewerkers en goed werkgeverschap betreft.

De focus van KPO ligt op de volgende vijf strategische thema’s: gaat uit van de volgende vijf kernwaarden:

 1. Goed onderwijs
 2. Human Resource Management: de medewerkers
 3. Onderwijsontwikkeling: brede vorming en ICT
 4. Organisatieontwikkeling & samenwerking
 5. Ouders als partner

Om daadwerkelijk doelen te behalen wordt door de gehele organisatie gestimuleerd om hieraan te werken vanuit focus, verbinding en borging.

Het bestuursmodel

KPO Roosendaal kent vanaf 1 januari 2009 een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur kent een voorzitter en een lid. Namens de stichting KPO voert zij het overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschap. KPO hecht grote waarde aan good governance en werkt vanuit de code ‘Goed bestuur’. Dat betekent transparantie naar toezicht, financiers, maatschappij en vooral leerlingen en hun ouders, maar ook ethisch handelen in onderwijs en andere activiteiten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: www.kporoosendaal.nl.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het, in de statuten verankerd, orgaan dat belast is met het toezicht houden op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de stichting, toetsing van de besluitvorming en een klankbord zijn voor het College van Bestuur, e.e.a. conform statuten en reglement. In het kader van de Code ‘Goed Toezicht is het uitgangspunt dat er in de Raad sprake moet zijn van een evenwichtige spreiding van de kwaliteiten, deskundigheden, disciplines en sociale vaardigheden. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter.

Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de stichting. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur samen voorbereid. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar. Daarnaast is de RvT tweemaal per jaar aanwezig bij de GMR-vergadering en worden er werkbezoeken in de organisatie afgelegd. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. De Code ‘Goed Bestuur’ zoals is vastgesteld door de PO-raad vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de stichting.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en professionele contacten om de doelen van beleid en strategie, het onderwijs, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van (voor KPO) relevante netwerken.

Door zelfevaluaties en het volgen van relevante opleidingen, werkt de RvT aan de eigen professionaliteit Zo wordt vandaag de dag meer toegezien op onderwijskwaliteit en kijkt men strategisch meer vooruit.

Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast bestuurlijke ervaring is het, gezien het doel van KPO en de haar ter beschikking staande middelen voor de beoordeling van vraagstukken en het stellen van de juiste vragen, goed om bepaalde deskundigheden in de Raad van Toezicht beschikbaar te hebben. Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen.

Het profiel en de functie-eisen

Uitgangspunt is de profielschets zoals die is opgenomen in het bestuursreglement. Het profiel van de Raad bestaat uit twee onderdelen:

- de kwaliteiten en vaardigheden die voor elk lid van de Raad gelden (generiek);
- de specifieke kwaliteiten en deskundigheden die in de Raad aanwezig moeten zijn om goed toezicht te kunnen voeren (specifiek).

Wat breng jij als lid Raad van Toezicht bij KPO Roosendaal mee?

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • voldoende affiniteit en bekendheid met de doelstelling, het speelveld en de functie van de stichting (kinderopvang, basisonderwijs en speciaal onderwijs);
 • een brede maatschappelijke en, bij voorkeur, een regionale binding met een functioneel netwerk;
 • strategische informatie, die extern wordt verkregen, inzetten t.b.v. het strategische beleid van de stichting;
 • onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, feedback kunnen geven en kunnen ontvangen ten opzichte van zichzelf, elkaar en het College van Bestuur;
 • op een inspirerende en stimulerende manier de advies- en klankbordfunctie vervullen ten behoeve van het College van Bestuur;
 • het vermogen en de attitude hebben om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • analytisch sterk zijn en in staat zijn zich voorstellingen te maken van implementatievraagstukken;
 • bij voorkeur ervaring hebben met bestuurs- en/of toezichtwerkzaamheden;
 • een juiste afweging kunnen maken tussen verantwoorde risico’s en risico’s die nopen tot ingrijpen;
 • het vermogen hebben om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen en het aanspreken van het College van Bestuur op hun handelen;
 • integriteit: het hebben van verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • gericht zijn op permanente professionalisering van het toezichthouderschap en nieuwe informatie makkelijk kunnen opnemen en toepassen;
 • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • voldoende beschikbaar zijn.

De specifieke kwaliteiten die in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn:

 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in het onderwijsveld op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau;
 • kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en financiën, opgedaan bij complexe organisaties;
 • kennis en ervaring inzake vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een organisatie;
 • kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
 • kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, management en HRM;
 • kennis en ervaring op juridisch gebied;
 • kennis en ervaring op het gebied van communicatie en PR;kennis en ervaring ten aanzien van huisvesting-, ICT en facility vraagstukken;
 • kennis en ervaring op het gebied van Code ‘Goed Toezicht’ en medezeggenschap.

Bezoldiging

De bezoldiging vindt plaats conform de richtlijnen van VTOI.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Spijtenburg Werving en Advies B.V. in de persoon van Sybille van Bladel.

Solliciteren kan tot 30 oktober 2022 door jouw CV en motivatiebrief te mailen t.a.v. de Raad van Toezicht via s.vanbladel@spijtenburg.nl.

Spijtenburg houdt een overzicht bij van sollicitanten en presenteert de longlist aan alle leden van de RvT. Spijtenburg voert gesprekken met passende kandidaten op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november tussen 13u en 17u op het kantoor in Breda.

Aansluitend draagt Spijtenburg de meest passende kandidaten formeel voor met CV, een motivatiebrief en haar bevindingen. Na de brievenselectie op maandag 7 november informeert Spijtenburg de voorgedragen kandidaten over de voortgang van de procedure en nodigt hen dan al dan niet uit.

De kennismakingsgesprekken bij KPO te Roosendaal staan gepland op woensdag 16 november en donderdag 17 november tussen 16u30 en 19u30. Spijtenburg begeleidt dit proces met de benoemingsadviescommissie van KPO. Na het besluit van de voltallige RvT volgt een klik gesprek met het College van Bestuur.

De verwachting is dat deze procedure eind november 2022 wordt afgesloten en om de twee nieuwe leden respectievelijk per januari en juni 2023 te benoemen en bezoldigen.

De contactgegevens:

Spijtenburg werving en advies B.V.

Johan Willem Frisolaan 41, 4835 AA te Breda

076-20 63 333

Senior Consultant Sybille van Bladel (s.vanbladel@spijtenburg.nl / 06-11024647)

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?