Wij overtreffen de vraag!

Starten als ZZP'er in de zorg

Voordat je gaat starten als zelfstandig ondernemer (ZZP'er) moeten er een aantal zaken geregeld worden. Om je hier bij te helpen hebben we de belangrijkste punten op een rij gezet.

Inschrijven Kamer van Koophandel

Natuurlijk ben je verplicht je in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit kun je doen vanaf een week voordat je start met je werkzaamheden. Je bent vrij in de naamkeuze voor je onderneming.
Belangrijk is dat je, voordat je je inschrijft, een keuze hebt gemaakt over de rechtsvorm. Wanneer je namelijk kiest voor een BV, dan zal de inschrijving via de notaris verlopen.

Afsluiten verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een opdrachtgever zal een BAV verplicht stellen. Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Het sluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht maar kun je wel overwegen, zeker als je personeel voor je laat werken.

Rechtsbijstandverzekering

Ook een rechtsbijstandverzekering is niet verplicht. Deze wordt gebruikt bij de kosten die je maakt voor rechtsbijstand bij juridische conflicten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Dit is een belangrijke verzekering om te overwegen. Als je onverwachts ziek wordt of een geval hebt, ontvang je uit deze verzekering een periodieke uitkering zodat je in staat bent om in je onderhoud te kunnen voorzien. Een AOV is meestal niet goedkoop. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en wensen kan de premie verlaagd worden.

Opbouw pensioen

Als zelfstandige heb je in tegenstelling tot werknemers relatief weinig mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Zo bestaat er geen pensioenfonds zoals bij de meeste werknemers. Om te voorkomen dat je als zzp'er op je 67e alleen AOW hebt, moet je dus zelf iets regelen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: lijfrente opbouwen, een oudedagsreserve opbouwen, de oude pensioenregeling voortzetten. Er zijn ook alternatieve vormen zoals sparen of beleggen, je hypotheek aflossen, of er voor kiezen zo lang te blijven werken als je kunt.

Ben je als medisch specialist werkzaam als zelfstandige dan geldt de verplichting om je aan te sluiten bij de SPMS (Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten).

Openen van een zakelijke rekening

Er zijn geen wettelijke verplichtingen om een zakelijke rekening te openen. Ook de belastingdienst verplicht dit niet. Wel wordt het onder door de Kamer van Koophandel aangeraden een aparte rekening voor zaken te gebruiken. Je hebt dan een beter financieel overzicht van de stand van zaken van het bedrijf.
Het nadeel van een zakelijke rekening is dat het extra kosten met zich meebrengt. Je betaalt een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage per transactie.

Belastingen

Het is niet nodig je aan te melden bij de belastingdienst. De Kamer van Koophandel geeft je inschrijving in het Handelsregister automatisch door aan de belastingdienst. Deze kijkt vervolgens of je belastingplichtig bent als ondernemer.

Je wordt niet gelijk als ondernemer door de belastingdienst erkent. Daar worden een aantal eisen aan gesteld. De belangrijkste eis is dat je 1225 uur per jaar in je onderneming werkt (urencriterium). Verdere kijken ze ernaar of je voldoende omzet en klanten hebt en dat je als onderneming naar buiten treedt.
Word je erkend als ondernemer dan kun je gebruik maken van een aantal aftrekposten (ondernemersaftrek) zoals de zelfstandigen- en, gedurende de eerste drie jaar van je onderneming, de startersaftrek.

Omzetbelasting

Op de factuur naar je opdrachtgever breng je BTW in rekening. Een aantal beroepen zijn vrijgesteld van BTW. Medische dienstverlening is er hier één van.

Inkomstenbelasting

Op je gemaakte winst breng je de aftrekposten in mindering. Over het resterend bedrag ben je inkomstenbelasting verschuldigd.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Dit maakt deel uit van de zorgverzekeringswet. Naast de basispremie die voor iedereen gelijk is betaal je een percentage van je belastbaar inkomen als bijdrage.

De opdracht

Op het moment dat je daadwerkelijk gaat starten met je (eerste) opdracht is het van belang dat de volgende zaken goed geregeld worden.

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)

Zorg dat je altijd werkt met en conform een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, zoals de Algemene overeenkomst “Geen werkgeversgezag” (nr 9015550000-06-02).
Een arbeidsovereenkomst kenmerkt zich door drie criteria:

  • Er wordt loon betaald
  • Er is een verplichting tot persoonlijke arbeid
  • Er is een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer

Bij bovengenoemde Algemene overeenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst is geen sprake van een gezagsverhouding c.q. werkgeversgezag. De opdrachtnemer deelt zijn werk zelfstandig in en de opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de exacte manier van werken.
Het is van belang dat ook daadwerkelijk conform de bepalingen uit de overeenkomst wordt gewerkt zodat de Belastingdienst niet achteraf kan vaststellen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid en de overeenkomst dan met terugwerkende kracht moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals ZZP'ers. Een van de verplichtingen uit deze wet is dat elke zorgaanbieder aangesloten moet zijn bij een door de minister van WVS erkende geschilleninstantie. Deze erkende geschilleninstantie kan in geval van een beroepsprocedure bindend adviseren en een vergoeding voor geleden schade toekennen.

Het is dus van belang dat de afspraken ten aanzien van de klachten- en geschillenregeling helder worden vastgelegd in de overeenkomst van opdracht door bijvoorbeeld op te nemen:

“Opdrachtnemer conformeert zich aan de klachtenregeling zoals geldt binnen de organisatie van opdrachtgever. Bij eventuele klachten van cliënten die voortkomen uit de uitgevoerde werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer aansluiten bij de klachtenprocedure/klachtencommissie van Opdrachtgever. De hieraan verbonden kosten zijn voor Opdrachtnemer.”

Of:

"Tenzij anders is overeengekomen, sluiten partijen aan bij en maken gebruik van de klachtenregeling en klachtencommissie van Opdrachtgever voor de behandeling van klachten als bedoeld in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Bij eventuele klachten van cliënten die voortkomen uit de uitgevoerde werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer aansluiten bij de klachtenprocedure/ klachtencommissie van Opdrachtgever. De hieraan verbonden kosten zijn voor Opdrachtnemer.”

Wet kkgz en de Wet DBA

Een GGZ-instelling mag in de overeenkomst van opdracht de eis stellen dat de betreffende freelance psychiater is aangesloten bij een geschilleninstantie. Achtergrond hiervan is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). De GGZ-instelling kan zeer huiverig zijn dat de inzet van de betreffende freelance psychiater achteraf door de belastingdienst wordt opgevat als verkapt dienstverband. Om dit risico zoveel mogelijk uit te sluiten benadrukt de GGZ-instelling als zijnde opdrachtgever het ondernemerschap (risico dragen) van de freelance psychiater. In de overeenkomst van opdracht stelt de GGZ-instelling dan veelal als eis dat de freelance psychiater zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten en is aangesloten bij een geschilleninstantie.

Van belang daarbij is wel, en dit is waarschijnlijk aan de instelling, dat het voor cliënten vooraf duidelijk is, bij wie zij een klacht kunnen indienen en naar welke geschillencommissie zij kunnen. Mocht een cliënt een klacht hebben tegen meerdere hulpverleners (zzp’er en in loondienst) dan zou het ingewikkeld zijn als hij daarvoor bij verschillende klachtenfunctionarissen/geschillencommissies zou moeten zijn.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Op grond van de Wkkgz dienen instellingen die Wlz-zorg aanbieden en intramurale GGZ-instellingen van alle medewerkers die na 1 januari 2016 in dienst treden en in contact komen met cliënten, een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Bij indiensttreding mag de VOG verklaring niet ouder zijn dan drie maanden. Solistisch werkzame zorgverleners die Wlz-zorg verlenen moeten elke drie jaar een nieuwe VOG aanvragen.

Hoewel met grote zorg samengesteld kan de informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. – 1 augustus 2019

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over bovenstaande? Wil je meer informatie of kun je wel wat hulp gebruiken? Wij helpen je graag en kunnen, indien gewenst, een aantal zaken van je overnemen.

Daarnaast beschikken wij over een groot netwerk van opdrachtgevers waarmee wij je in contact kunnen brengen. Je kunt via onze bemiddeling onder andere aan de slag als zelfstandig psychiater, zelfstandig specialist ouderengeneeskunde, zelfstandig verpleegkundig specialist, zelfstandig GZ-psycholoog, zelfstandig klinisch psycholoog. Vrijwel voor ieder specialisme of vakgebied hebben wij een uitgebreid netwerk. We zorgen er niet alleen voor dat je in contact komt met de juiste opdrachtgever maar we ontzorgen je volledig op het gebied van administratieve en juridische aangelegenheden. Hierdoor kun jij je volledig richten op je werkzaamheden.

Neem geheel vrijblijvend contact op met Jacqueline Rasenberg, via 076 - 2063 333.

Reageer

Spijtenburg Artsen
Auteur
Spijtenburg Artsen
Publicatiedatum
21-10-2019 10:56

Het laatste nieuws

Vanaf 1 januari wordt de Wet Bopz vervangen door twee nieuwe wetten, de Wvggz (de wet verplichte ggz) en de Wzd (Wet zorg en dwang). De Wet Bopz (de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) zorgt ervoor dat patiënten, die door een stoornis van hun geestvermogens een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, gedwongen opgenomen kunnen worden. Dit kan alleen als dit gevaar op geen enkele andere manier voorkomen kan worden. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid om deze patiënten dwangbehandeling te geven, mits zij onder dwang zijn opgenomen.
Lees meer
Leiderschap in een continu veranderend fenomeen. Het is aan leiders van vandaag en morgen om geïnspireerd en effectief sturing te geven aan complexe vraagstukken en organisaties. Dit doen zij door hun binnen- en buitenwereld te verbinden, hoe onverenigbaar die soms ook lijken. Dat vraagt om (zelf)reflectie. Het vraagt om ontrafelen, heroriënteren en het geheel weer anders samenvoegen. Het vraagt om de wil en moed om te veranderen, de oorzaak op tafel te krijgen en op een verschil makende manier het gesprek durven voeren.
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close